jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/428/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362. ze zm.)
II. Rodzaj zadania:
Dofinansowanie kosztów udzielania pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki, w tym całodobowej, w prowadzonych przez podmiot uprawniony placówkach pielęgnacyjno – opiekuńczych.
III. Wysokość dotacji na realizację zadania:
1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 90 000,00 zł;
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
 
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić minimum 10% łącznej kwoty realizacji zadania;
3. Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi;
4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji
z jego realizacji;
5. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 
V. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2013 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie;
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Warunki realizacji zadania:
1) adresaci – mieszkańcy Gorzowa Wlkp.;
2) odpowiednia kadra: w tym medyczna i psychologiczna;
3) odpowiednia baza lokalowa i sprzęt  
 
 

VI. Warunki i termin składania ofert:
1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta;
3. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
4. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego
3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, nazwa zadania:…………...….”
– osobiście lub drogą pocztową w terminie do 22.03.2013 r. (decyduje data wpływu).
Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
5. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej archiwum.bip.gorzow.pl.
6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
7. Dokumenty winny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/podpisujących (np. wraz z imienną pieczątką osoby/osób podpisującej/ podpisujących).
8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
11. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta (złożona na innym druki, niekompletna, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym lub złożona po terminie) zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
w rozdziale 6 uchwały Nr XXXVIII/428/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013.
3. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym
i złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert. Przewiduje się możliwość składania wyjaśnień w przypadku oczywistych błędów pisarskich.
4. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
5. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 29 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
6. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję.

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju 2012 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

Nazwa zadania:;Udzielenie pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki ;Kwota100 000,00zł  Podmiot realizujący
Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila, Gorzów Wlkp. ul. Stilonowa 21
 

VIII. Postanowienia końcowe
1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyn jego odwołania.
2.;Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych
z realizacją zadania informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
2);dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
3);kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz opublikowane w Biuletynie informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
(-)
Tadeusz Jędrzejczak
 
 
 
Gorzów Wlkp., 25.02.2013r.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-02-28 08:52:40
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-02-28 08:55:24
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-02-28 08:55:24
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu