jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Gorzów Wlkp., 14.03.2013 r.
 
WSR-I.621.5.2012.WG

Informacja
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) pismami z dnia 28.02.2013 r., znak: WSR-I.621.5.2012.WG wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego.  Pismem z dnia 05.03.2013 r. znak: WOOŚ-I.411.34.2013.DT Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na   środowisko  przedmiotowego projektu. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., pismem z dnia 08.03.2013r. znak: NS NZ.9022.7.12.2013.BP wyraził zgodę na odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  przedmiotowego projektu.                                                                                  
Projekt dokumentu dotyczy miasta Gorzowa Wielkopolskiego, stąd wszystkie planowane  działania mieścić się będą w jego granicach, przy czym realizowane będą na niewielkim jego obszarze. Realizacja działań inwestycyjnych Programu przebiegać będzie w pasach istniejących dróg, na terenie przekształconym, w obszarze zurbanizowanym, poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk oraz nie będzie źródłem ponadnormatywnych emisji substancji i energii do środowiska,  nie będzie wywierać istotnej presji na środowisko przyrodnicze, nie spowoduje negatywnego oddziaływania na ludzi i zabytki, nie pogorszy krajobrazu i klimatu, nie będzie źródłem oddziaływań skumulowanych i transgranicznych, przyczyni się natomiast do poprawy standardów jakości środowiska i komfortu życia mieszkańców poprzez obniżenie poziomu hałasu w miejscach stwierdzonych przekroczeń.
Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz uwarunkowania wymienione w art. 49 cytowanej wyżej ustawy, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego.
 
 
 
z up. Prezydenta
 
mgr inż. Dorota Szukalska-Koźlakowska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-03-15 09:47:45
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-03-15 10:03:58
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-03-15 11:45:50
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu