jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Wójta Gminy Santok

                                                                                                                                                                                                            Santok, dnia 02 lipca 2013r.
RGKROŚ.6220.5.2013.KK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY SANTOK
 
Działając na podstawie  art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze  zm.) w związku z art. 49 oraz 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr  98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, Oddział Elektrociepłownia Gorzów, ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przyłączeniu nowo budowanego bloku parowo – gazowego na terenie PGE GiEK S.A.  Oddział Elektrociepłownia Gorzów do istniejącego systemu przesyłowego gazu wysokiego ciśnienia z sieci Gaz-System S.A. Przedsięwzięcie realizowane będzie na niżej wymienionych działkach:
dz. nr 43, 44, 448/10, 204/11, 204/18, 135/2, 135/232, 133/1, 12, 11/1, 11/4, 11/5, 448/7, 448/9, 448/8, 448/5, 133/2, 132/1, 131/1, 130/1, 119/1, 67, 102/1, 206/1, 42/1, 32, 42/2, 41/2, 40/4, 98/2, 8, 68/1, 39/1, 39/6, 14, 53/5, 54/4, 53/4, 53/1, 54/3, 52, 48/5, 48/3, 48/4, 48/1, 49/2, 49/1, 50/1, 50/13, 50/20, 452/8, 51/8, 102/2, 206/2, 68/3, 39/8, 41/1, 40/3, 40/2, 39/8, 54/5 obręb Wawrów, gm. Santok
265/11, 269/4, 270, 264/2, 262/3, 262/1, 2189, 233/20, obręb Wawrów, miasto Gorzów Wlkp.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium. Strony w postępowaniu mają prawo zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie  Urzędu Gminy Santok przy ul. Gorzowskiej 59, pokój 8.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                                                                                                                             Z up. Wójta Gminy Santok
                                                                                                                                                                            (-) mgr Halina Garczyńska
                                                                                                                                                                            Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
                                                                                                                                                                            Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-07-03 09:01:39
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-07-03 09:05:43
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-07-03 09:05:43
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu