jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 09.07.2013 r.
WSR-I.6220.8.2013.WG

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.06.2013 r. wpłynął wniosek „AD-POL” Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 102 b, 66-400 Gorzów Wlkp., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania obiektu magazynowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 187/49 w obrębie 7 Chróścik  w Gorzowie Wlkp.” „AD-POL” Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 102 b, 66-400 Gorzów Wlkp.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34  (pokój 905), w godzinach urzędowania.
Uwagi i wnioski w sprawie jw. w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od 10 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Kombatantów 34 lub na adres wsr@um.gorzow.pl. Złożone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810
                                                                                                                                                           z up. Prezydenta Miasta 
                                                                                                                                                                         (-)
                                                                                                                                             mgr inż. Dorota Szukalska –Koźlakowska 
                                                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                                                                            Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-07-09 11:52:19
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-07-09 11:54:24
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-07-09 12:00:33
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu