jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536); uchwały Nr LXXXV/1309/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r. oraz uchwały Nr LXXXV/1311/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.


Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011

I. Rodzaj i tytuł realizacji zadania:

Prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od alkoholu poprzez:
- dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych stanowiących formę alternatywy wobec niezorganizowanych
i niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu, rozwijających zainteresowania i umiejętności;
- dofinansowanie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w mieście;
- dofinansowanie kolonii, półkolonii profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną;
- dofinansowanie programów edukacyjnych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zachowań ryzykownych;
- dofinansowanie organizacji konkursów, spotkań, konferencji, seminariów o charakterze międzyszkolnym;
- dofinansowanie imprez i inicjatyw promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych i artystycznych;
- dofinansowanie młodzieżowych grup wolontariackich, działających na rzecz środowiska lokalnego;
- dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli w zakresie budowania nowoczesnych systemów wspomagania ucznia i programów profilaktycznych;
- dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców rozwijających ich umiejętności wychowawcze;
- dofinansowanie działalności grup samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu;
- dofinansowanie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie;
- dofinansowanie działań na rzecz promocji trzeźwości kierowców;
- dofinansowanie kampanii społecznych dotyczących problematyki uzależnień;
- dofinansowanie publikacji informatora z danymi teleadresowymi placówek udzielających pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, w tym osobom uzależnionym i ich rodzinom.

W związku z ogłoszeniem przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. roku 2011 „Rokiem Dzieci
i Młodzieży” szczególnie wspierane będą działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych skierowane do dzieci i młodzieży.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2011 na realizację ww. zadań:

1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę 241 040,00 zł.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.


IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2011 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. Warunki i termin składania ofert

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć:
1/ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2/ aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji;
3/ w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
Załączniki wymienione w poz. 1-3 należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
5. Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nazwa zadania …………….”– osobiście lub drogą pocztową w terminie do 09.02.2011 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
6. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej archiwum.bip.gorzow.pl.
7. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Przy ocenie ofert Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
1/ możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
2/rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;
3/ jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie zostanie zrealizowane;
4/ udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
5/planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6/ dotychczasową realizację zleconych zadań publicznych przez Miasto w powyższym zakresie
(w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7/ posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2010 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

 

Nazwa zadania Rok 2010
a) w ramach otwartych konkurów ofert dla organizacji pozarządowych:  
- Prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od alkoholu 295 200,00 zł
- Zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Pierwsza pomoc rodzinom uzależnionym 115 000,00 zł
- Zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Wigilia dla Gorzowa 2010 r. 35 050,00 zł
b) z pominięciem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych:  
Prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od alkoholu 14 400,00 zł

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1/ zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
2/ dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną.
3/ kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
2. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
oraz opublikowane w Biuletynie informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.


Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.


Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp., 18.01.2011 r.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-01-19 08:06:58
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-01-19 08:57:50
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu