jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Otwarty konkurs ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także zadań ratownictwa wodnego oraz zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

I. Rodzaj zadań.
Konkurs dotyczy następujących zadań z dziedziny kultury fizycznej:
1. Szkolenie dzieci i młodzieży w gorzowskich klubach sportowych oraz udział zawodników we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży jako zadanie realizowane w 2011 roku, na które przeznaczono środki w wysokości 1.588.600,00 PLN. Oferty mogą składać gorzowskie kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe w kategoriach dzieci i młodzieży, które biorą udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
2. Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, na które przeznaczono środki w wysokości 300.000,00 PLN.
3. Zadania z ratownictwa wodnego w 2011 roku na co przeznaczono kwotę 10.000,00 PLN. Wsparcie lub powierzenie tego zadania nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na zakup paliwa do motorówek oraz specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego. Oferty mogą składać gorzowskie organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym.
4. Udział klubów sportowych w centralnych rozgrywkach ligowych oraz zawodników objętych programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich jako zadanie realizowane w 2011 roku, na które przeznaczono środki w wysokości 2.800.000,00 PLN. Oferty mogą składać gorzowskie kluby sportowe biorące udział w centralnych rozgrywkach ligowych oraz kluby sportowe, których zawodnicy znajdują się w kadrach olimpijskich.
Zainteresowani oferenci składają oferty na każde zadanie osobno.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2011 roku.
Na zadania określone w dziale I miasto Gorzów Wlkp. przeznaczyło łącznie środki w wysokości 4.698.600,00 PLN.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ww. ustawy.
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Prezydent Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań.
1. Zadanie winno być zrealizowane w 2011 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie oraz umowie.
3. W przypadku niewykorzystania dotacji lub jej wykorzystania niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
4. Realizowane zadanie winno obejmować jak największą liczbę mieszkańców Gorzowa Wlkp.

V. Termin składania ofert.
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 22.02.2011 r. do godz. 16.00
2. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – archiwum.bip.gorzow.pl lub otrzymać w Wydziale Kultury Fizycznej UM, ul. Przemysłowej 54, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.
3. Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z KRS,
2) zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkami na podatek dochodowy.
3) wykaz uczestników zadania,
4) cele, które oferent zamierza osiągnąć poprzez dotacje z Miasta.
4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
5. Oferty złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany nie zwłocznie.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta.
3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) wartość merytoryczną projektu – celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3) wysokość wnioskowanej dotacji od Miasta, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu,
4) liczba osób objętych ofertą,
5) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Miastem),
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych, finansowych i rzeczowych,
7) wyniki sportowe.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję.
5. Od decyzji Prezydenta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
6. Wykaz podmiotów, które zakwalifikowano do dotacji wraz wysokością przyznanego dofinansowania oraz jego cel zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy.

Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono w roku budżetowym 2010 łączną kwotę w wysokości 6.975.000,00 PLN


Ważne:
10 stycznia 2011 r. w Dzienniku Ustaw z Nr 6 poz. 25 ukazało się nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. To rozporządzenie określa nowe wzory wymienionych dokumentów, co może w jakiś sposób utrudnić odpowiednie sporządzenie oferty. W związku z powyższym Wydział Kultury Fizycznej organizuje spotkanie instruktażowe, na które zaprasza przedstawicieli klubów sportowych odpowiedzialnych za przygotowanie ofert dotyczących zadań w kulturze fizycznej. Spotkanie odbędzie się we wtorek 8.02.2011 o godz. 14.00 w auli Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-02-01 11:30:35
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-02-01 11:32:35
Ostatnio zmienił(a):Woźniak Stanisław w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu