jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Komunikat o naborze ławników na kadencję 2012-2015

Komunikat w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gorzowie Wlkp.,
na kadencję 2012 – 2015.
 
15 kwietnia 2011r.Sejm RP dokonał nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która w istotny sposób zmienia zasady i warunki naboru na ławników sądów powszechnych. Przepisy ustawy zmieniającej wchodzą w życie z dniem 14 czerwca br. Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012- 2015 będzie prowadzony zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z podpisanej ustawy zmieniającej. W toku prac legislacyjnych jest także przygotowywane przez Ministra Sprawiedliwości nowe rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Projekt w/w rozporządzenia obecnie jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i prawdopodobnie wejdzie w życie 14 czerwca br.
Wzór karty zgłoszenia w znowelizowanej formie będzie dostępny za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych
www.ms.gov.pl. oraz archiwum.bip.gorzow.pl a także udostępniony nieodpłatnie w Biurze Rady Miasta.
UWAGA: Termin składania zgłoszeń kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2011 roku.
 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wybierze do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. – 65 osób, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 10 osób, do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. – 29 osób, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 12 osób.
 
Urząd Miasta jako organizator naboru kandydatów na ławników w celu odpowiednio wcześniejszego przygotowania części dokumentacji składanej przez kandydatów na ławników podaje zasady naboru kandydatów na ławników:
 

Ławnikiem może być wybrany ,ten kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończył 30 lat,

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)     nie przekroczył 70 lat,

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w  prokuraturze,

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,


               3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
               4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy przepisów

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)     duchowni,

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

 

Zgłaszanie kandydatów.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

prezesi właściwych sądów,

stowarzyszenia ,

organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych ,

co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się  na karcie zgłoszenia  do której należy dołączyć n/w dokumenty:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu

                       postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy

      rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  stwierdzające brak przeciwwskazań  do wykonywania funkcji ławnika,

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o  wydanie dowodu osobistego.

 

UWAGA : w/w dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Organizacje społeczne lub zawodowe do zgłoszeń kandydatów na ławników dokonanych na karcie zgłoszenia  dołączają aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji./ opatrzone  datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia/.

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonane na karcie zgłoszenia przez obywateli wymaga dołączenia również listy osób zawierającej imię/imiona/, nazwisko numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania
i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą rekomendującą kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestr Karnego
i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

UWAGA: Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Przyjmowanie i wydawanie zgłoszeń

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników z terenu Gorzowa Wlkp. do sądów powszechnych w Gorzowie Wlkp. i druki pozostałych załączników wydawane
i przyjmowane będą w  Biurze Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. w siedzibie

Urzędu Miasta przy ul.Sikorskiego 3-4 pok.217

w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz.7,30 do godz.15,15 oraz we wtorek od godz.7,30 do godz.16,30.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura pod numerem


tel.95 7355-544 i 95 7355-540 .

 

Organy i podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych mogą składać karty zgłoszeń kandydatów w terminie do 30 czerwca br.

 

 bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/download,652,1.html

 

 

 

 

 

      

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Kuncewicz Irena w dniu 2011-06-07 12:24:37
Informację opublikował(a):Kuncewicz Irena w dniu 2011-06-07 13:43:50
Ostatnio zmienił(a):Kuncewicz Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu