jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp.  23.08.2011 r.
 
WSR.XII.7624-1-15/Ob/11
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 85 ust. 3  i art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr  98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
obwieszcza, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w południowo – wschodniej części miasta w dzielnicy Zakanale, pomiędzy ulicą Kobylogórską, Strażacką, rzeką Wartą i wschodnią granicą miasta Gorzowa Wlkp., na obszarze zlewni kanału Siedlickiego, powyżej ulicy Kobylogórskiej. W dniu 22.08.2011 r wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  znak WSR.XII.7624-1-15/11.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34,  tel. 095 7355 810.
Dane o wydanej decyzji znak: WSR.XII.7624-1-15/11 z dnia 22.08.2011 r. znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji o Środowisku, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (archiwum.bip.gorzow.pl).
Równocześnie informuję osoby, którym przysługuje status strony, tj. posiadaczy działek, na których będzie realizowana planowana inwestycja, oznaczonych nr: 2, 4, 5/2, 6, 7, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 313 w obrębie 11-Zakanale w Gorzowie Wlkp., 48/2, 49/2, 185/2, 188/2, 189/6, 189/7, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 213/2, 213/3, 213/12, 214, 222/3, 222/6, 222/7, 222/8, 222/10, 231/1, 231/2, 231/3, 235/12, 235/13, 235/15, 236/11, 237/1, 238/6, 238/16, 238/17, 241/6, 242/2, 244, 245/6, 246/4, 248/1, 249, 250/1, 250/2, 251, 252/6, 252/7, 253/2, 253/4, 254/2, 254/6, 254/7, 254/9, 259, 260/1, 260/2, 261/2, 261/6, 262, 263, 265/1, 266/4, 267, 268/4, 269, 270/1, 271/5, 271/8, 273/1, 274, 275/6, 276, 277/1, 279/3, 280, 281, 282/2, 283, 284, 285/2, 286/4, 287/4, 289, 290/2, 290/3, 291/3, 291/4, 292/2, 292/4, 293/22, 293/32, 294/5, 294/6, 295, 296/7, 296/10, 411/1, 411/2,  412/2, 412/3, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 422/2, 435, 440, 441, 442, 443, 444/1, 447, 450/2, w obrębie 12-Siedlice w Gorzowie Wlkp., o możliwości wniesienia odwołania od ww.  decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie do 20 września 2011 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (archiwum.bip.gorzow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w rejonie prowadzenia zamierzonej inwestycji.

Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,    
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810 
 
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-08-23 13:12:58
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-08-23 13:46:00
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu