jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Wójta Gminy Santok

                                                               Santok, dnia 13 stycznia 2012 r.
 
RGKROŚ.6220.2.11.2011.2012.KK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY SANTOK

Działając na podstawie  art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze  zm.) w związku z art. 49 oraz 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr  98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek RENPRO Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Wawrów”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na niżej wymienionych działkach :
 
Lokalizacja elektrowni wiatrowych: dz. nr 42/3, 7/15, 7/16, obręb Gralewo , gmina Santok;
Budowa infrastruktury technicznej, w tym dróg dojazdowych, placów montażowych, elektroenergetycznej linii kablowej SN i teletechnicznej:
dz. nr 3, 7/8, 7/12, 7/15, 7/16, 8, 9, 42/3, obręb Gralewo, gmina Santok;
dz. nr 191, 224, 257,277, 313, 339, 367, 827, obręb Janczewo, gmina Santok;
dz. nr 9/2, 49, 61, 127 obręb Czechów, gmina Santok;
dz. nr 202, 141/2, obręb Wawrów, gmina Santok;
dz. nr20/1, 20/2, 26/1, 26/2, 30, 31/1, 31/2, obręb Wawrów, Miasto Gorzów Wlkp.
 
Inwestor określił również:
lokalizacja strefy oddziaływania hałasu – 45 dB i powyżej:
4/1, 5, 7/6, 7/15, 7/16, 7/8, 7/9, 7/10, 8, 41, 42/1, 42/3, 66/1, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 100/2, 100/3, 100/4, 101, 102, 103, 104/3, 104/4, 104/5, 735, 736, 737 obręb Gralewo, gmina Santok
lokalizacja strefy oddziaływania hałasu – pomiędzy 45-40 dB:
4/1, 5, 7/3, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 7/10, 7/13, 7/15, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 65, 66/1, 78, 79, 80, 81, 83, 92, 93, 94, 98, 99, 100/2, 100/3, 100/4, 101, 102, 103, 104/3, 104/4, 104/5, 715, 733, 734, 738, 754, 755, 756, obręb Gralewo, gm. Santok
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym jego stadium. Strony w postępowaniu mają prawo zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie  Urzędu Gminy Santok przy ul. Gorzowskiej 59, pokój 8.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Santok
                                                                                                                                                                          (-) Stanisław Chudzik
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-01-25 13:47:54
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-01-25 14:38:48
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu