jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Nabór na członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogłoszenie
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza do udziału w naborze na 2 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.
Preferowane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe lub średnie (wśród kandydatów mile widziani przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej);
- odbyte szkolenia/ kursy dotyczące problematyki uzależnień i pracy z osobami uzależnionymi;
- znajomość ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- umiejętność pracy w zespole;
- doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom;
- dyspozycyjność, obowiązkowość, kreatywność.
 Do głównych obowiązków członków Komisji należeć będzie:
- inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- sprawdzanie stopnia przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza dotyczących reklamy napojów alkoholowych oraz zakresu sprzedaży tych napojów nieletnim,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w zakresie uzależnień od narkotyków,
- wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta w sprawie limitów punktów sprzedaży i zasad ich usytuowania.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o złożenie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych (ul. Teatralna 26) w terminie do 17.02.2012 r. następujących dokumentów:
- listu motywacyjnego;
- CV;
- kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe (dyplom ukończenia wyższej uczelni, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, ukończone kursy, szkolenia, itp.).
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
         Tadeusz Jędrzejczak
 
Gorzów Wlkp., 31.01.2012 r.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2012-02-02 10:15:19
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2012-02-02 14:34:48
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu