jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:



Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 13.04.2011 r.
 
WSR.XII.7624-1-2/Ob/11
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakładu Utylizacji Odpadów, rejon ul. Małyszyńskiej nr 180 w Gorzowie Wlkp., w obrębie ewidencyjnym nr 7 Chróścik – obiekt kategorii XXII” w związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, polegających na zmianie parametrów budynku nr 13, budowie budynku nr 101, 102 i 103, zmianie lokalizacji stacji transformatorowej, rezygnacji z realizacji budynku nr 15a i 15b, którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12.04.2011 r.,  znak WSR.XII.7624-1-2/11.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Gorzowie Wlkp.  można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34,  tel. 095 7355 810.
Dane o wydanej decyzji znak: WSR.XII.7624-1-2/11 z dnia 12.04.2011 r. znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji o Środowisku, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (archiwum.bip.gorzow.pl).
 
 
 
Sprawę prowadził:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-04-15 11:17:05
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-04-15 11:25:52
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu