jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

KONKURS OFERT NA ZADANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ W 2011 R.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

 

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

W dniu 21 marca 2011 r. ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

I.                     Rodzaj zadań.

Konkurs dotyczy zadania z dziedziny kultury fizycznej jako zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi,

 

II.                   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2011 roku.

Na realizację zadania z rozdziału I. przeznaczono środki w wysokości 337.136,00 PLN.

 

III.                  Zasady przyznawania dotacji.

1.       Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ww. ustawy.

2.       Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

3.       Prezydent Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

IV.                Terminy i warunki realizacji zadań.

1.       Zadanie winno być zrealizowane w 2011 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.

2.       Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie oraz umowie.

3.       W przypadku niewykorzystania dotacji lub jej wykorzystania niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

4.       Realizowane zadanie winno obejmować jak największą liczbę mieszkańców Gorzowa Wlkp.

 

V.                  Termin składania ofert.

1.       Oferty wraz z załącznikami należy składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 11.04.2011 r. do godz. 15.00

2.       Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – archiwum.bip.gorzow.pl lub otrzymać w Wydziale Kultury Fizycznej UM, ul. Przemysłowej 54, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

3.       Do oferty należy załączyć:

1)       aktualny odpis z KRS,

2)       zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkami na podatek dochodowy.

3)       wykaz uczestników zadania,

4)       cele, które oferent zamierza osiągnąć poprzez dotacje z Miasta.

4.       Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

5.       Oferty złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

VI.                Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.       Wybór ofert zostanie dokonany nie zwłocznie.

2.       Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta.

3.       Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)      wartość merytoryczną projektu – celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

2)      koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3)      wysokość wnioskowanej dotacji od Miasta, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu,

4)      liczba osób objętych ofertą,

5)     doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Miastem),

6)      możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych, finansowych i rzeczowych,

7)      wyniki sportowe.

4.       Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję.

5.       Od decyzji Prezydenta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6.       Wykaz podmiotów, które zakwalifikowano do dotacji wraz wysokością przyznanego dofinansowania oraz jego cel zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

VII.               Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy.

 

Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono w roku budżetowym 2010 łączną kwotę w wysokości 695000,00 PLN.

 

                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                              /-/

                                                                                              Tadeusz Jędrzejczak

 

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-03-21 13:58:43
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-03-21 13:43:22
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu