jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Rozstrzygnięcie konkursów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
I. OTWARTY KONKURS OFERT: dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011, ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536); uchwały Nr LXXXV/1309/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r. oraz uchwały Nr LXXXV/1311/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Na realizację zadania przeznaczone zostały środki pieniężne w wysokości 241 040,00 zł, rozdysponowano 241 040,00 zł.

Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
L.p.Nazwa i adres organizacjiTytuł projektuWnioskowana kwota dotacjiPrzyznana
kwota dotacji
 1.Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Józefa
Gorzów Wlkp.
Zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, dotkniętych problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację działań wypoczynkowo - terapeutycznych5 120,005 120,00
 2.Parafialny Zespół Caritas
ul. Żeromskiego 22
Gorzów Wlkp.
Realizacja programu profilaktycznego dotyczącego uzależnienia od alkoholu „Rośnij zdrowo i bezpiecznie” w świetlicy specjalistycznej „Barka”4 860,002 300,00
 3.Gorzowski Klub Piłki Wodnej 59
ul. Marcinkowskiego 90
Gorzów Wlkp.
Sporty wodne alternatywa wobec uzależnień19 180,009 413,00
 4.Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”
ul. Czereśniowa 4i
Gorzów Wlkp.
Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców rozwijających ich umiejętności wychowawcze „Mama i tata idą do szkoły”13 504,008 600,00
 5.Fundacja „Contra Crimen”
ul. Kwiatowa 10
Gorzów Wlkp.

Przegląd dorobku świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

7 740,007 740,00
 6.Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny”
ul. Łużycka 32/4
Gorzów Wlkp.

Spotkania trzeźw ościowe dla członków Klubu Abstynenta „24 Godziny”

21 200,006 000,00
 7.Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny”
ul. Łużycka 32/4
Gorzów Wlkp.
„Człowiek celem samym w sobie” – program profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu poprzez stworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież zrzeszającą się w Klubie Abstynenta „24 Godziny”14 230,006 000,00
 8.Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”
ul. Czereśniowa 4i
Gorzów Wlkp.
„Mural – sztuką komunikacji społecznej”9 450,005 400,00
 9.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
przy Szkole Podstawowej
w Nowinach Wielkich
ul. Wiejska 26
Dofinansowanie kolonii, półkolonii profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną90 000,0031 360,00
 10.Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Nadzieja”
ul. Obotrycka 10
Gorzów Wlkp.
Ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe2 700,002 700,00
 11.Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
ul. Wyszyńskiego 3
Gorzów Wlkp.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
„Sprawności dla wytrwałych”
21 180,008 900,00
 12.Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
ul. Wyszyńskiego 3
Gorzów Wlkp.
„Gromado! .. co piszczy w twojej trawie!13 800,002 950,00
 13.Fundacja Złota Proporcja
ul. Matejki 63a/11
Gorzów Wlkp.
IV Konkurs Teatralny Szkół Ponadgimnazjalnych Gorzowa Wlkp. w Roku Dzieci i Młodzieży pt. Kochaj, słuchaj, rozmawiaj – trzy życzenia do spełnienia12 450,006 680,00
 14.Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR
ul. Ogińskiego 43
Gorzów Wlkp.
Autorytet, Idol i ja9 850,005 000,00
 15.Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”
ul. Strażacka 36, Gorzów Wlkp.
Prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od  alkoholu20 160,007 000,00
 16. Stowarzyszenie Strefa Sztuki
ul. Pomorska 73
Gorzów Wlkp.
 Wakacjoimaginacje 22 634,00 20 514,00
 17. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Okrzei 42
Gorzów Wlkp.
 „Wybieram zdrowie” – Konkurs Małych Form Teatralnych 5 160,00 2 500,00
 18. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Okrzei 42
Gorzów Wlkp.
 „Piramida” – Program profilaktyki dla uczniów gimnazjów 4 080,00 3 000,00
 19. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Okrzei 42
Gorzów Wlkp.
 „Gniazdo” Program profilaktyczny dla młodzieży 10 783,00 6 540,00
 20. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Okrzei 42
Gorzów Wlkp.
 „FENIX” Program Wsparcia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję 5 000,00 2 660,00
 21. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Okrzei 42
Gorzów Wlkp.
 „Anioły” Program Wsparcia Wolontariatu 11 740,00 5 230,00
 22. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM
ul. Mieszka I57/3
Gorzów Wlkp.
 Bądź świadomy 11 865,00 11 865,00
 23. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
Gorzów Wlkp.
 „Szansa dla Metalowca” – program zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 34 380,00 8 840,00
 24. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
Gorzów Wlkp.
 „Abstynent to właśnie ja!” – program kolonii profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną 67 940,00 38 350,00
 25. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
Gorzów Wlkp.
 Kampania Społeczna  pod hasłem „Dzieci i młodzież nadzieją Gorzowa” z okazji 2011 Roku dzieci i Młodzieży 41 000,00 10 000,00
 26. Royal Rangers Polska
Szczep 4
ul. Pl. Staromiejski 4/88
Gorzów Wlkp.
 Obóz z elementami skautingu: „Sprawdź czy nie żyjesz w świecie mitów i błędnych przekonań” 18 768,00 13 378,00
 27. Gorzowskie Stowarzyszenie Studentów „GieSS”
ul. Sikorskiego 50/7
Gorzów Wlkp.
 Realizacja projektu Fabryka Aktywności Młodych 6 000,00 3 000,00
  Razem:   241 040,00
 
 

II. OTWARTY KONKURS OFERT: dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011, ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536); uchwały Nr LXXXV/1309/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r. oraz uchwały Nr LXXXV/1310/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
Na realizację zadania przeznaczone zostały środki pieniężne w wysokości
120 000,00 zł, rozdysponowano 116 020,00 zł.
Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
L.p.Nazwa i adres organizacjiTytuł projektuWnioskowana kwota dotacjiPrzyznana kwota dotacji
 1.Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy
ul. Chrobrego 28/6
66-400 Gorzów Wlkp.
Program edukacyjny na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowanych zachowań ryzykownych wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.2 600,001 800,00
 2.Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”
ul. Czereśniowa 4i
66-400 Gorzów Wlkp.

Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych „Można inaczej” – edycja II

17 940,003 220,00
 3.Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Kos Gdyńskich 81
66-400 Gorzów Wlkp.
„Wiem co dobre. Potrafię wybrać” – dla uczestników świetlicy specjalistycznej dziecięcej przy TWK oraz uczniów ZSS nr 14 i ich rodziców17 820,002 900,00
 4.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
ul. Drzymały 36
Gorzów Wlkp.
Tchnąć nowe życie w stare przedmioty4 900,003 320,00
 5.Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”
ul. Czereśniowa 4i
66-400 Gorzów Wlkp.
Wakacje z pasją38 400,0019 000,00
 6.Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
ul. Wyszyńskiego 3
Gorzów Wlkp.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – Jestem sobą – NIE BIORĘ13 800,003 650,00
 7.Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR
ul. Ogińskiego 43
Gorzów Wlkp.
Uzależnienia – Wspólna sprawa9 400,003 700,00
8. Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR
ul. Ogińskiego 43
Gorzów Wlkp.
„Siebie – szukaj w sobie”13 575,0012 275,00
 9.Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice”
ul. Strażacka 36, Gorzów Wlkp.
Prowadzenie działalności profilaktycznej dotyczącej problematyki uzależnienia od narkotyków www.komputerowo –taneczna.wolnosc.pl25 920,005 040,00
 10.Stowarzyszenie SUPORT-TEAM
ul. Okrzei 39
Gorzów Wlkp.
Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców rozwijających ich umiejętności wychowawcze7 880,005 960,00
11.  Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Okrzei 42
Gorzów Wlkp.
 Dofinansowanie lokalnych kampanii edukacyjno – profilaktycznych dotyczących zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy
„Ster, żagle i kotwica” – program profilaktyki uzależnień”
 18 360,00 8 080,00
12.  Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Okrzei 42
Gorzów Wlkp.
 

 „Dla każdego coś ważnego” – edukacja i informacja z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

 13 510,00 8 050,00
 13. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM
ul. Mieszka I57/3
Gorzów Wlkp.
 Rodzinnie i sportowo – program dla dzieci i rodzin z problemem narkotykowym 4 900,004 900,00 
 14. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM
ul. Mieszka I57/3
Gorzów Wlkp.
 Grupa wsparcia dla rodziców osób eksperymentujących oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych 8 890,00 6 630,00
 15. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
Gorzów Wlkp.
 Zajęcia świetlicowe dla dzieci ze środowisk zagrożonych narkomanią i patologią społeczną 25 660,00 5 220,00
 16. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
Gorzów Wlkp.
 „Wygrałem!- Nie biorę!” – program kolonii i obozu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią i patologią społeczną 27 370,00 13 815,00
 17. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
ul. Kościelna 6
Zielona Góra
 To ja decyduję 9 610,00 8 460,00
  Razem:   116 020,00
 
III. KONKURS OFERT „NA ZAPROSZENIE”: w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. , zakup programów
„z dziedziny terapii uzależnień, ogłoszony na podstawie art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz uchwały
Nr LXXXV/1311/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Na realizację zadania przeznaczone zostały środki pieniężne w wysokości 45 000,00 zł, rozdysponowano 44 843,00 zł.

Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
L.p.Nazwa i adres organizacjiTytuł projektuWnioskowana kwota dotacjiPrzyznana kwota dotacji
 1.
NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „SZANSA”
ul. Mieszka I 57/3
Gorzów Wlkp.
 

Programy terapeutyczne skierowane do dorosłych dzieci alkoholików

Kompleksowy program pogłębiony dla dorosłych Dzieci Alkoholików
 15 660,00 15 510,00
 2. NZOZ
Ośrodek terapii Uzależnień s.c.
ul. Drzymały 11
Gorzów Wlkp.
 Pułapka współuzaleznienia (Jak żyć, kiedy najbliższa osoba jest uzależniona) 11 520,00 11 520,00
 3. NZOZ
Ośrodek terapii Uzależnień s.c.
ul. Drzymały 11
Gorzów Wlkp.
 Jak zapobiegać nawrotom picia 10 240,00 8 000,00
 4. Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
Gorzów Wlkp.
 Trudne tematy 9 813,00 9 813,00
  Razem:   44 843,00
 
IV. KONKURS OFERT „NA ZAPROSZENIE”: w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, zakup programów z dziedziny terapii uzależnień, ogłoszony na podstawie  art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz uchwały Nr LXXXV/1310/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
Na realizację zadania przeznaczone zostały środki pieniężne w wysokości 45 000,00 zł, rozdysponowano 45 000,00 zł

Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
L.p.Nazwa i adres organizacjiTytuł projektuWnioskowana kwota dotacjiPrzyznana
kwota dotacji
1.NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „SZANSA”
ul. Mieszka I 57/3
Gorzów Wlkp.
Tworzenie grup wsparcia sprzyjających reintegracji społecznej
Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych „AZYL”
17 580,00 17 430,00
2.Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR
ul. Ogińskiego 43
Gorzów Wlkp.
Psychoterapia uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych28 100,0027 570,00
 

Razem:

  45 000,00
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Tadeusz Jędrzejczak
 
Gorzów Wlkp., 07.03.2011 r.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-03-09 13:41:53
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-03-10 08:03:22
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu