jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227), Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zawiadamia o wydanej w dniu 31.01.2010 r. decyzji nr 29/11 znak WAB/KŁ/7353-1/691/10 o o pozwoleniu na budowę czterech budynków o funkcji handlowo-usługowej, parkingu na 137 stanowisk postojowych, drogi dojazdowej do budynków z placem manewrowym i chodnikami, zjazdu z projektowanej drogi na ul. Kombatantów wraz z chodnikami, pochylniami i schodami terenowymi, oświetlania terenu, kanalizacji deszczowej w tym kolektorów tłocznych wraz z separatorem i przepompownią wód opadowych oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią na terenie działek o nr ewiden. gruntu 411/3, 477, 2152/3, 2152/4, 2152/5, 2152/6, 2152/7 i 2155 (obręb 2 – Górczyn), położonych w przy ulicy Kombatantów w Gorzowie Wlkp., W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z ww. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Kombatantów 34, Wydział Administracji Budowlanej, pok. 1119, XI piętro (budynek Watral) – w godzinach urzędowania.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Nowakowski Ryszard w dniu 2011-02-04 10:14:13
Informację opublikował(a):Szrejter Danuta w dniu 2011-02-04 11:15:07
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu