jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn

Lubiszyn, dnia 08.08.2012 r.
 
RIT.6220.06.2011.MK
 
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lubiszyn działając na podstawie art.33 ust. 1 w związku z art. art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. Samociążek 92, 86-010 Koronowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Baczyna” na działkach nr 84, 85 obr.
Wysoka gmina Lubiszyn, działki nr: 19, 21, 22/1, 23, 61, 63, 64, 65, 69, 73, 77, 266, 267, 268, 294, 304, 305, 306, 311/1, 312, 317, 318, 319, 320/1, 320/2, 325, 326, 327 obręb Lubno gmina Lubiszyn.
Lokalizacja infrastruktury technicznej, dróg, placów serwisowych, kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych i stacji transformatorowych na działkach nr: 84, 85, 91, 102, 103, 359 obr. Wysoka, gmina Lubiszyn; działki nr: 18, 19, 21, 22/1, 53, 61, 63, 64,65, 67, 68, 69, 73, 79, 104, 106/1, 105, 113,
114, 119, 266, 267, 268, 296, 297,298, 311/1 312, 317, 318, 319, 320/1, 320/2, 325, 326, 327, 336 obr. Lubno gm. Lubiszyn; działki nr: 204, 207 obr. Marwice, gm. Lubiszyn; działki nr: 34/1, 34/2, 61,255 obr. Racław gmina Bogdaniec; działka nr 396 obr. Łupowo, gm. Bogdaniec; działka nr 218, obr.
Baczyna gm. Lubiszyn; dzialki nr: 30/1, 262/52, 262/53, 262/54, 284, 297, 298/4, 298/5, 298/6, 299/1, 299/2, 299/3 obręb Chróścik, miasto Gorzów Wlkp.
Po uzyskaniu stosownych opinii Wójt Gminy Lubiszyn postanowieniem z dnia 06.12.2011 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i określił jego zakres.
W dniu 04.04.2012 r. wpłynął raport oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Przystąpiono zatem do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lubiszyn, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 09.08.2012 r. do 30.08.2012 r. w Urzędzie Gminy w Lubiszynie, ul. Myśliborska 9 w godz. od 7.30 – 15.30 lub pocztą elektroniczną na adres zabudowa@lubiszyn.pl.
Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubiszyn przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
W chwili obecnej nie planuje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
Transgraniczne oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie występuje, zatem nie jest prowadzone postępowanie w tym zakresie.
 
 
                                                                                                                                                      Wójt Gminy
 
                                                                                                                                              (-) Tadeusz Karwasz

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-21 13:26:21
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-21 13:32:14
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu