jesteś tu strona główna   Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Wyszukaj akt prawny

Aby wyświetlić listę interesujących Ciebie aktów prawnych lub wyszukać konkretny akt prawny wypełnij przynajmniej jedno pole w formularzu poniżej i kliknij przycisk wyszukaj.
Wpisz fragment lub cały numer aktu prawnego Wpisz frgament tytułu aktu prawnego
Okres uchwalenia Organ wydający
pokazuj po aktów prawnych na stronie
 Numer   Tytuł aktu prawnego   Organ wydający   Data uchwalenia  Uwagi Podgląd Pobierz w PDF
XII/124/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 29.06.2011 podgląd PDF
XVII/131/2011 W sprawie przekazania składników mienia do Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 31.08.2011 podgląd PDF
XXIX/312/2012 W sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Siedlickiej. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/313/2012 W sprawie zmiany nazwy części ulicy Stalowej. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/314/2012 W sprawie nadania nazwy ulicy położonej między ul. Wschodnią i ul. Zielną. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/315/2012 W sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Wawrowskiej. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/316/2012 W sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej na północ od ul. Wawrowskiej. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/317/2012 W sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Łagodzińskiej. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/318/2012 W sprawie nadania nazw ulicom odchodzącym od ul. Marcina Kasprzaka. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/319/2012 W sprawie nadania nazwy ulicy położonej między ul. Minerów i ul.Tartaczną. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/320/2012 W sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Teatralnej. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 25.04.2012 podgląd PDF
LIV/622/2013 W sprawie nadania nazwy ulicy położonej przy ul. Bazaltowej Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/623/2013 W sprawie nadania nazw ulic położonych między ul. Franciszka Walczaka, ul. Pomorską i ul. Podmiejską Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 28.08.2013 podgląd PDF
I/1/2010 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 02.12.2010 podgląd PDF
I/2/2010 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 02.12.2010 podgląd PDF
III/3/2010 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/4/2010 W sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/5/2010 W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/6/2010 W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/7/2010 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/9/2010 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/15/2010 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/16/2010 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/17/2010 W sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2011 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/18/2010 W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/19/2010 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/20/2010 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/21/2010 W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Związku Celowego Gmin MG-6. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/22/2010 W sprawie udzielenia upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
III/23/2010 Zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
V/39/2011 W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.01.2011 podgląd PDF
V/40/2011 W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.01.2011 podgląd PDF
VI/41/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/42/2011 W sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej, na 2011rok dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/43/2011 W sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/44/2011 W sprawie zamiaru likwidacji Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/45/2011 W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publiczny Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/46/2011 W sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie ty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/50/2011 W sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia "Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego".-etap I Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/51/2011 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/52/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/53/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/54/2011 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/55/2011 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/56/2011 W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2011 rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/57/2011 W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2011 rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/58/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VI/59/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.02.2011 podgląd PDF
VII/62/2011 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2012-2014 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 07.03.2011 podgląd PDF
VII/63/2011 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 07.03.2011 podgląd PDF
IX/64/2011 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/65/2011 W sprawie opinii do wniesienia mienia Miasta Gorzowa Wlkp. aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/72/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/73/2011 W sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/74/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Krzywoustego 10 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/75/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/76/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/77/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/78/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy narożnej przy ul. Jasnej 1-2 i ul. Śląskiej 38 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/79/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Deszcznie Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/80/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
IX/81/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.03.2011 podgląd PDF
X/82/2011 W sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.04.2011 podgląd PDF
X/83/2011 W sprawie likwidacji Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.04.2011 stwierdzono nieważność 25.05.2011r. podgląd PDF
Uwagi:stwierdzono nieważność 25.05.2011r.
X/84/2011 W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.04.2011 podgląd PDF
X/85/2011 W sprawie przyjęcie miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2011 roku Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.04.2011 stwierdzono nieważność w części §7 uchwały. 25.05.2011r. podgląd PDF
Uwagi:stwierdzono nieważność w części §7 uchwały. 25.05.2011r.
X/88/2011 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.04.2011 podgląd PDF
X/89/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.04.2011 podgląd PDF
X/90/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.04.2011 podgląd PDF
X/91/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.04.2011 podgląd PDF
X/92/2011 W sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Wojewódzkiej Poradni Endokrynologicznej i Chorób Tarczycy zlokalizowanej w Zespole Szpitalnym przy ul.J.Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.04.2011 podgląd PDF
XI/93/2011 W sprawie strategii rozwoju gorzowskiej oświaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 podgląd PDF
XI/94/2011 W sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 podgląd PDF
XI/95/2011 W sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 stwierdzono nieważność w części: §1, §2, §4, §5 ust.2, §6, §8, §12 ust.2 w zakresie "w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące", §13 ust.4 w zakresie "lub grupy roboczej", §19, §20, §21, §22, §23, §24 w zakresie: "i grup roboczych", §26 w zakresie: " i grup roboczych" uchwały. 6.07.2011r. podgląd PDF
Uwagi:stwierdzono nieważność w części: §1, §2, §4, §5 ust.2, §6, §8, §12 ust.2 w zakresie "w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące", §13 ust.4 w zakresie "lub grupy roboczej", §19, §20, §21, §22, §23, §24 w zakresie: "i grup roboczych", §26 w zakresie: " i grup roboczych" uchwały. 6.07.2011r.
XI/96/2011 W sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 podgląd PDF
XI/97/2011 W sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 stwierdzono nieważność 30.06.2011r. podgląd PDF
Uwagi:stwierdzono nieważność 30.06.2011r.
XI/98/2011 W sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 stwierdzono nieważność 30.06.2011r. podgląd PDF
Uwagi:stwierdzono nieważność 30.06.2011r.
XI/99/2011 W sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 stwierdzono nieważność 30.06.2011r. podgląd PDF
Uwagi:stwierdzono nieważność 30.06.2011r.
XI/100/2011 W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 podgląd PDF
XI/101/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 podgląd PDF
XI/102/2011 W sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 podgląd PDF
XI/106/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 podgląd PDF
XI/107/2011 W sprawie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 podgląd PDF
XI/108/2011 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.05.2011 podgląd PDF
XII/117/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania inn Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.06.2011 podgląd PDF
XII/119/2011 Zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.06.2011 podgląd PDF
XII/118/2011 W sprawie likwidacji Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.06.2011 podgląd PDF
XII/120/2011 W sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.06.2011 podgląd PDF
XII/121/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.06.2011 podgląd PDF
XII/122/2011 W sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.06.2011 podgląd PDF
XII/123/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.06.2011 podgląd PDF
XII/125/2011 W sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.06.2011 podgląd PDF
XII/126/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.06.2011 podgląd PDF
XV/128/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.08.2011 podgląd PDF
XV/129/2011 W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.08.2011 podgląd PDF
XVII/132/2011 W sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/133/2011 W sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/134/2011 W sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/142/2011 W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/143/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/144/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/145/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/146/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/147/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/148/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/149/2011 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności mieszkania Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/150/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Krzywoustego 10 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/151/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/152/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/153/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/154/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy narożnej przy ul. Jasnej 1-2 i ul. Śląskiej 38 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/155/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy narożnej przy ul. Jasnej 1-2 i ul. Śląskiej 38 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/156/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/157/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/158/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/159/2011 W sprawie wzniesienia na terenie parku Górczyńskiego w Gorzowie Wlkp., pomnika Włodzimierza Korsaka Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/160/2011 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/161/2011 W sprawie powołania doraźnej komisji ds.wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/162/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/164/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVII/163/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
XVIII/165/2011 W sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.09.2011 podgląd PDF
XVIII/166/2011 W sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.09.2011 podgląd PDF
XVIII/167/2011 W sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2011 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.09.2011 podgląd PDF
XVIII/168/2011 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.09.2011 podgląd PDF
XIX/169/2011 W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róźnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.09.2011 podgląd PDF
XIX/173/2011 W sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie ty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.09.2011 podgląd PDF
XIX/174/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usuniecia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.09.2011 podgląd PDF
XIX/175/2011 W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.09.2011 podgląd PDF
XIX/176/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy narożnej przy ul. Jasnej 1-2 i ul. Śląskiej 38 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.09.2011 podgląd PDF
XIX/177/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.09.2011 podgląd PDF
XIX/178/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.09.2011 podgląd PDF
XIX/180/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.09.2011 podgląd PDF
XIX/179/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.09.2011 podgląd PDF
XX/181/2011 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/182/2011 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/183/2011 W sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/185/2011 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/192/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/193/2011 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Drzymały 14 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/194/2011 W sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/196/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/197/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/198/2011 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XXI/200/2011 W sprawie obsadzenia mandatu radnego. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/201/2011 W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/202/2011 W sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/203/2011 W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/204/2011 W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/205/2011 W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/206/2011 W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Gorzowa Wlkp. do Powiatowej Rady Zatrudnienia Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/207/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/214/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/215/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/216/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/217/2011 W sprawie przystąpienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do Stowarzyszenia. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/218/2011 W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Związku Celowego Gmin MG-6. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XXI/219/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.11.2011 podgląd PDF
XX/199/2011 W sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2012-2015 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/195/2011 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XX/184/2011 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.10.2011 podgląd PDF
XVII/141/2011 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwirowej, Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 31.08.2011 podgląd PDF
III/8/2010 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 15.12.2010 podgląd PDF
XXII/221/2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/222/2011 W sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2012 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/224/2011 W sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/225/2011 W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/230/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/231/2011 W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz samorządowych osób prawnych prowadzących działalność kulturalną Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/232/2011 W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/233/2011 W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/235/2011 W sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gorzów Wielkopolski Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/234/2011 W sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/223/2011 W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2012 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/229/2011 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXII/220/2011 Uchwała budżetowa na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 21.12.2011 podgląd PDF
XXIII/238/2012 W sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej, na 2012 rok, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 04.01.2012 podgląd PDF
XXIV/239/2012 W sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXIV/240/2012 W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXIV/242/2012 W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXIV/241/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXIV/243/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXIV/244/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXIV/245/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXIV/249/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXIV/250/2012 W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i nadania jej statutu. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXIV/251/2012 W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.01.2012 podgląd PDF
XXVI/252/2012 W sprawie zamiaru przekształcenia samorządowych zasadniczych szkół zawodowych w Gorzowie Wlkp., o okresie nauczania krótszym niż 3 lata. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/253/2012 W sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 27 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/254/2012 W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/255/2012 W sprawie przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp. na lata 2012 - 2014. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/258/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/259/2012 W sprawie odstąpienia od wymogu niezbędnego do przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego najemcom Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/260/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/261/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/262/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/263/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/264/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/265/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/266/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/267/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/268/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/269/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/270/2012 W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/271/2012 W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVI/272/2012 W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.02.2012 podgląd PDF
XXVIII/273/2012 W sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego” Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/274/2012 W sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzów Wlkp. na lata 2012 - 2016 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/275/2012 W sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Klub Nauczyciela Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 stwierdzenie nieważności uchwały w części par. 4 uchwały podgląd PDF
Uwagi:stwierdzenie nieważności uchwały w części par. 4 uchwały
XXVIII/276/2012 W sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Dom Kultury „Małyszyn” Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 stwierdzenie nieważności uchwały w części par. 4 uchwały podgląd PDF
Uwagi:stwierdzenie nieważności uchwały w części par. 4 uchwały
XXVIII/277/2012 W sprawie współdziałania pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a Województwem Lubuskim Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/278/2012 W sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/279/2012 W sprawie określenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/280/2012 W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/281/2012 W sprawie likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/282/2012 W sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 11 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/283/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Małego Dziecka w Gorzowie Wlkp. i Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. w Ośrodek Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/284/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/285/2012 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/290/2012 W sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/291/2012 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2012 roku. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/292/2012 W sprawie darowizny nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/293/2012 W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/294/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/295/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/296/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/297/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/298/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/299/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/300/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/301/2012 W sprawie wyrażenia zgody na okresowe obniżenie czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/302/2012 W sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXVIII/303/2012 W sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa Wlkp." Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXIX/304/2012 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/305/2012 W sprawie zamiaru dokonania podziału instytucji kultury pn. Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 stwierdzenie nieważności uchwały w części par. 6 uchwały podgląd PDF
Uwagi:stwierdzenie nieważności uchwały w części par. 6 uchwały
XXIX/306/2012 W sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do ustalenia wysokości opłat zwolnień i ulg za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/307/2012 W sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/308/2012 W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gorzów Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/321/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/322/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/323/2012 W sprawie darowizny nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/324/2012 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/325/2012 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/326/2012 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXIX/327/2012 W sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.04.2012 podgląd PDF
XXX/328/2012 W sprawie obsadzenia mandatu radnego. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/329/2012 W sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/330/2012 W sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/331/2012 W sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/332/2012 W sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/333/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 stwierdzenie nieważności uchwały w całości przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 lipca 2012r. podgląd PDF
Uwagi:stwierdzenie nieważności uchwały w całości przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 lipca 2012r.
XXX/334/2012 W sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „Mecenas Kultury-Gorzów Przystań”. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/335/2012 W sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 stwierdzenie nieważności uchwały w części par. 3 oraz Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie pkt 4 tabeli (Opłaty dodatkowe) podgląd PDF
Uwagi:stwierdzenie nieważności uchwały w części par. 3 oraz Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie pkt 4 tabeli (Opłaty dodatkowe)
XXX/336/2012 W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. poprzez likwidację w celu utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 stwierdzenie nieważności w części par. 3 w zakresie słów: "wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i" podgląd PDF
Uwagi:stwierdzenie nieważności w części par. 3 w zakresie słów: "wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i"
XXX/341/2012 W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/342/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/343/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/344/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/345/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/346/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/347/2012 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/348/2012 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Krzywoustego 10 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/349/2012 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/351/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXX/352/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXXI/353/2012 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/354/2012 W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/359/2012 W sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom, osobom dysponującym dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, k Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/360/2012 W sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodzicom, osobom dysponującym dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, któr Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/361/2012 W sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/362/2012 W sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/363/2012 W sprawie zmiany uchwały o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/364/2012 W sprawie nadania statutu instytucji artystycznej pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/365/2012 Uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/366/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/367/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/368/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXI/369/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.06.2012 podgląd PDF
XXXIII/370/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlk Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.07.2012 podgląd PDF
XXXIII/371/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.07.2012 podgląd PDF
XXVIII/289/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.03.2012 podgląd PDF
XXX/350/2012 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.05.2012 podgląd PDF
XXXIV/372/2012 Zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2014. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/378/2012 W sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp. z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrze Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/379/2012 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/380/2012 W sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzów Wlkp. obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przest Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/381/2012 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzów Wlkp. obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/382/2012 W sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego na południe od ulicy Myśliborskiej w rejonie ulicy Brukselskiej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/383/2012 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego na południe od ulicy Myśliborskiej w rejonie ulicy Brukselskiej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/384/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/385/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/385/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/386/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/387/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/388/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXIV/389/2012 W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie barw i herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.08.2012 podgląd PDF
XXXV/395/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.09.2012 podgląd PDF
XXXV/396/2012 W sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2012 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.09.2012 podgląd PDF
XXXV/397/2012 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.09.2012 podgląd PDF
XXXV/394/2012 W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 25.09.2012 podgląd PDF
XXXVI/398/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. na lata 2011 - 2015" Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVI/400/2012 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVI/403/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVI/409/2012 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVI/410/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVI/411/2012 W sprawie nabycia przez Miasto Gorzów Wlkp. udziałów w spółce Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVI/412/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlk Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVI/413/2012 W sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na stałe okręgi wyborcze Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVI/414/2012 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVI/399/2012 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2013rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.10.2012 podgląd PDF
XXXVII/415/2012 W sprawie uchylenia uchwały Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 07.11.2012 podgląd PDF
XXXVII/419/2012 W sprawie realizacji projektu "Budujemy miasteczka ruchu drogowego" Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 07.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/420/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlk Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/421/2012 W sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Klub Nauczyciela w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/422/2012 W sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Dom Kultury Małyszyn w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/423/2012 W sprawie dokonania podziału instytucji kultury pn. Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/424/2012 W sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/425/2012 W sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Klub Myśli Twórczej „Lamus” w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/426/2012 W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/427/2012 W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/428/2012 W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/429/2012 W sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp. na lata 2012 - 2014. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/430/2012 W sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w 2013 roku Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/431/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzów Wlkp. na lata 2012 - 2016 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/438/2012 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/439/2012 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/440/2012 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/441/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/442/2012 W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/443/2012 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/444/2012 W sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 stwierdzenie w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego nieważności uchwały w części dotyczącej załącznika do uchwały w zakresie par.1 ust.1, par.1 ust.2, par.1 ust.5, par.1 ust.6 podgląd PDF
Uwagi:stwierdzenie w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego nieważności uchwały w części dotyczącej załącznika do uchwały w zakresie par.1 ust.1, par.1 ust.2, par.1 ust.5, par.1 ust.6
XXXVIII/445/2012 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXVIII/446/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.11.2012 podgląd PDF
XXXIX/452/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 10.12.2012 podgląd PDF
XL/455/2012 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/456/2012 W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/457/2012 W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/458/2012 W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/459/2012 W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/460/2012 W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/461/2012 W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/462/2012 W sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/463/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/464/2012 W sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/467/2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/468/2012 W sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XL/469/2012 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 19.12.2012 podgląd PDF
XLII/474/2013 W sprawie Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/475/2013 W sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Jazz Club „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/476/2013 W sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
xlii/477/2013 W sprawie nadana statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/478/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/479/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/480/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/481/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/482/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/483/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/484/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/485/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/486/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/487/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/488/2013 W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/489/2013 W sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/490/2013 W sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/491/2013 W sprawie zamiaru likwidacji VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/493/2013 W sprawie współdziałania Miasta Gorzowa Wlkp. z gminami wchodzącymi w skład Regionu północnego gospodarki odpadami komunalnymi. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/498/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/499/2013 W sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/500/2013 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/501/2013 W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/502/2013 W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLII/503/2013 W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 23.01.2013 podgląd PDF
XLIII/504/2013 W sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 11.02.2013 podgląd PDF
XLIV/507/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „ Mecenas Kultury - Gorzów Przystań" Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/508/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/509/2013 W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/510/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 Stwierdzenie nieważności załącznika do uchwały, w części dot. sekcji E "Oświadczenia i podpis składającego deklarację", w zakresie sformułowania "składając niniejszą deklarację oświadczam, że zostałem uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji" - Uchwała Nr 143/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r. podgląd PDF
Uwagi:Stwierdzenie nieważności załącznika do uchwały, w części dot. sekcji E "Oświadczenia i podpis składającego deklarację", w zakresie sformułowania "składając niniejszą deklarację oświadczam, że zostałem uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji" - Uchwała Nr 143/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
XLIV/513/2013 W sprawie współuczestnictwa Miasta Gorzowa Wlkp. w procesie tworzenia "Eurodystryktu TransOderana Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej" Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/514/2013 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/515/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu garaży na czas nieoznaczony Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/516/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/517/2013 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/518/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/519/2013 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspersową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/520/2013 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/521/2013 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLIV/522/2013 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLV/524/2013 Zmieniająca uchwałę o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 07.03.2013 Stwierdzenie nieważności uchwały w całości - Uchwała Nr 141/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r. podgląd PDF
Uwagi:Stwierdzenie nieważności uchwały w całości - Uchwała Nr 141/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
XLV/525/2013 W sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na sektory do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 07.03.2013 podgląd PDF
XLV/526/2013 W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 07.03.2013 Stwierdzenie nieważności uchwały w całości - Uchwała Nr 142/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r. podgląd PDF
Uwagi:Stwierdzenie nieważności uchwały w całości - Uchwała Nr 142/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
XLIV/506/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.02.2013 podgląd PDF
XLVI/527/2013 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/533/2013 W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp. celem zabezpieczenia wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych obligacji kuponowych w latach 2015 - 2023 związanych z Projektem pn. "Uporządkowanie gospo Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/534/2013 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2013 roku. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 stwierdzenie nieważności w części dot. zapisów § 1 pkt 7, 10-13, § 2 pkt 3, § 3 ust. 2 pkt 9, § 4 pkt 3, § 5 pkt 2, § 6 pkt 2, § 7 ust. 2, § 10 pkt 2 - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.108.2013.AZie z dnia 26 kwietnia 2013r. podgląd PDF
Uwagi:stwierdzenie nieważności w części dot. zapisów § 1 pkt 7, 10-13, § 2 pkt 3, § 3 ust. 2 pkt 9, § 4 pkt 3, § 5 pkt 2, § 6 pkt 2, § 7 ust. 2, § 10 pkt 2 - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.108.2013.AZie z dnia 26 kwietnia 2013r.
XLVI/535/2013 W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/536/2013 W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/537/2013 Zmieniąca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/538/2013 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Śląskiej 40-41 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/539/2013 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/540/2013 W sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/541/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/542/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVI/543/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na 10 lat Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.03.2013 podgląd PDF
XLVII/544/2013 W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp. celem zabezpieczenia wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych obligacji kuponowych w latach 2015 - 2023 związanych z Projektem pn. "Uporządkowanie gospo Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 17.04.2013 podgląd PDF
XLVIII/545/2013 W sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 podgląd PDF
XLVIII/546/2013 W sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 podgląd PDF
XLVIII/547/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2015. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 podgląd PDF
XLVIII/548/2013 W sprawie szczególnych zasad użytkowania obiektów gminnych oraz zasad ochrony obiektów i obszarów zabytkowych położonych w strefie śródmiejskiej Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 stwierdzenie nieważności uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.156.2013.AZie z dnia 28 maja 2013r. podgląd PDF
Uwagi:stwierdzenie nieważności uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.156.2013.AZie z dnia 28 maja 2013r.
XLVIII/549/2013 W sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 podgląd PDF
XLVIII/550/2013 W sprawie sprzedaży 100 udziałów w Piekarniach Lubuskich Sp. z o. o. z siedzibą w Sulęcinie Nr KRS 0000130659 nabytych w spadku po zmarłym Zdzisławie Smyk Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 podgląd PDF
XLVIII/555/2013 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 podgląd PDF
XLVIII/556/2013 W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 podgląd PDF
XLVIII/557/2013 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 podgląd PDF
XLVIII/558/2013 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.04.2013 podgląd PDF
XLIX/559/2013 W sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 06.05.2013 podgląd PDF
LI/566/2013 W sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/567/2013 W sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/568/2013 W sprawie likwidacji VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/569/2013 W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/570/2013 W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/571/2013 W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/572/2013 W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/573/2013 W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/574/2013 W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/575/2013 W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/576/2013 W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/577/2013 W sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/578/2013 W sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/579/2013 W sprawie likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/580/2013 W sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Integracyjnemu nr 9 w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/582/2013 W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/584/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/583/2013 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/585/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/586/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/587/2013 W sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/588/2013 W sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/589/2013 W sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LI/590/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 29.05.2013 podgląd PDF
LII/591/2013 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.06.2013 podgląd PDF
LII/592/2013 W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.06.2013 podgląd PDF
LII/593/2013 W sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.06.2013 podgląd PDF
LII/594/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.06.2013 podgląd PDF
LII/600/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.06.2013 podgląd PDF
LII/601/2013 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.06.2013 podgląd PDF
LII/602/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.06.2013 podgląd PDF
LII/603/2013 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.06.2013 podgląd PDF
LII/595/2013 W sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 26.06.2013 podgląd PDF
LIV/604/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/605/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia fundacji pod firmą "Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze" w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/606/2013 W sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/607/2013 W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/608/2013 W sprawie zmiany statutu Jazz Clubu "Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/609/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/610/2013 W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/616/2013 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/617/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/618/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/619/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/620/2013 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/621/2013 W sprawie darowizny nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/624/2013 W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/625/2013 W sprawie budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/626/2013 W sprawie delegowania radnych Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LIV/627/2013 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 28.08.2013 podgląd PDF
LVI/628/2013 W sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej planowanego do realizacji w ramach środków Priorytetu IX - Działanie 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.09.2013 podgląd PDF
LVI/633/2013 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w drodze zamiany na cele mieszkaniowe Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.09.2013 podgląd PDF
LVI/634/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.09.2013 podgląd PDF
LVI/635/2013 W sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 listopada 2013 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.09.2013 podgląd PDF
LVI/636/2013 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 24.09.2013 podgląd PDF
LVII/637/2013 W sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/638/2013 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/639/2013 W sprawie utworzenia Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/640/2013 W sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/641/2013 Zmieniąca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/642/2013 W sprawie odstąpienia od odwołania darowizny Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/643/2013 W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/644/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/645/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokosci stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/646/2013 W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, w podatku rolnym i leśnym, w podatku od spadków i darowizn, w podatku od czynności cywilnoprawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych opłac Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/652/2013 W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/653/2013 W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/655/2013 W sprawie regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/656/2013 W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/657/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVII/654/2013 W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 30.10.2013 podgląd PDF
LVIII/658/2013 W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/659/2013 W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/660/2013 W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/661/2013 W sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Programu „Karta Dużej Rodziny” Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/662/2013 W sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp." Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/663/2013 W sprawie współdziałania celem realizacji projektu „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim” Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/664/2013 W sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej oraz nagradzania szkół za osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/665 /2013 W sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/666/2013 W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/667/2013 W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/668/2013 W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/669/2013 Zmieniąca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/670/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/677/2013 W sprawie rozstrzygnięcia skargi Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LVIII/678/2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 27.11.2013 podgląd PDF
LX/680/2013 W sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wielkopolski zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF
LX/681/2013 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2014 rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 Uchwała Nr 6/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 stycznia 2014r. - stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta w części dotyczącej §5; załącznika Nr1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, sekcja H w zakresie sformułowania:"Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 §1 Kodeksu karno skarbowego (Dz. U. Nr 88 z 1997r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi pozbawienie wolności do lat 3"; załącznika Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości sekcja H oświadczenia podatnika w zakresie sformułowania: "Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 § 1 Kodeksu karno skarbowego (Dz. U. Nr 88 z 1997r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi pozbawienie wolności do lat 3"; w zakresie sformułowań: "imię ojca/matki" - ujętego w: sekcji B.1 "Dane identyfikacyjne" załącznika nr1 "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"; załączniku nr2 "Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2014 rok": w sekcji B.1 "Dane identyfikacyjne" pola 6 i 7 w sekcji G "Dane identyfikacyjne współwłaścicieli, współposiadaczy samoistnych, współużytkowników wieczystych, współposiadaczy", pola 71,79,87; "data urodzenia" - ujętego w: załączniku nr2 "Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2014 rok" w sekcji B.1 "Dane identyfikacyjne" pole 5; "telefon" - ujętego w: załączniku nr 2 "Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2014 rok": w sekcji B.3 "Adres siedziby adres zamieszkania" pole 22, w sekcji G "Dane identyfikacyjne współwłaścicieli, współposiadaczy samoistnych, współużytkowników wieczystych, współposiadaczy", pole 67, sekcji H "Oświadczenia i podpis podatnika" pole 94, "Fax, Adres e-mail" ujętego w: załączniku nr2 "Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2014 rok": w sekcji B.3 "Adres siedziby adres zamieszkania" pola 23,24 i w sekcji F "Adres do korespondencji" pola 68, 69. podgląd PDF
Uwagi:Uchwała Nr 6/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 stycznia 2014r. - stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta w części dotyczącej §5; załącznika Nr1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, sekcja H w zakresie sformułowania:"Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 §1 Kodeksu karno skarbowego (Dz. U. Nr 88 z 1997r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi pozbawienie wolności do lat 3"; załącznika Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości sekcja H oświadczenia podatnika w zakresie sformułowania: "Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 § 1 Kodeksu karno skarbowego (Dz. U. Nr 88 z 1997r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi pozbawienie wolności do lat 3"; w zakresie sformułowań: "imię ojca/matki" - ujętego w: sekcji B.1 "Dane identyfikacyjne" załącznika nr1 "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"; załączniku nr2 "Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2014 rok": w sekcji B.1 "Dane identyfikacyjne" pola 6 i 7 w sekcji G "Dane identyfikacyjne współwłaścicieli, współposiadaczy samoistnych, współużytkowników wieczystych, współposiadaczy", pola 71,79,87; "data urodzenia" - ujętego w: załączniku nr2 "Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2014 rok" w sekcji B.1 "Dane identyfikacyjne" pole 5; "telefon" - ujętego w: załączniku nr 2 "Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2014 rok": w sekcji B.3 "Adres siedziby adres zamieszkania" pole 22, w sekcji G "Dane identyfikacyjne współwłaścicieli, współposiadaczy samoistnych, współużytkowników wieczystych, współposiadaczy", pole 67, sekcji H "Oświadczenia i podpis podatnika" pole 94, "Fax, Adres e-mail" ujętego w: załączniku nr2 "Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2014 rok": w sekcji B.3 "Adres siedziby adres zamieszkania" pola 23,24 i w sekcji F "Adres do korespondencji" pola 68, 69.
LX/684/2013 W sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. na lata 2014 - 2015 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF
LX/685/2013 W sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF
LX/686/2013 W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF
LX/687/2013 W sprawie darowizny nieruchomości Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF
LX/688/2013 W sprawie sprzedaży 100 udziałów w Piekarniach Lubuskich Sp. z o. o. z siedzibą w Sulęcinie nabytych w spadku po zmarłym Zdzisławie Smyk Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF
LX/689/2013 W sprawie nabycia przez Miasto Gorzów Wlkp. udziału w spółce Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF
LX/690/2013 W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2014 rok. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF
LX/693/2013 W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2014 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF
LX/694/2013 W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2014 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 18.12.2013 podgląd PDF