jesteś tu strona główna  majątek miasta Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Majątek Miasta

Gospodarowanie majątkiem miasta Gorzowa Wlkp. stan na 30.06.2013 r.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Należyta Beata w dniu 2013-08-29 11:21:41
Informację opublikował(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-08-29 13:50:21
Ostatnio zmienił(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-08-29 13:50:21
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Gospodarowanie majątkiem miasta Gorzowa Wlkp. stan na 31.12.2012 r. ( korekta )

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Należyta Beata w dniu 2013-05-14 10:30:43
Informację opublikował(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-05-21 16:24:27
Ostatnio zmienił(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-05-21 16:27:13
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Gospodarowanie majątkiem miasta Gorzowa Wlkp. stan na 31.12.2012 r.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Należyta Beata w dniu 2013-04-09 08:39:35
Informację opublikował(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-04-11 10:06:30
Ostatnio zmienił(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-04-15 08:22:30
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Gospodarowanie majątkiem

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. wartość komunalnego majątku trwałego wyniosła 2.044.193,39 tys. zł.
Składał się on z:
 1. gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości 475.534,04 tys. zł,
 2. środków trwałych z grup 1 – 8, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości brutto 1.090.177,63 tys. zł,
 3. środków trwałych w budowie o wartości 227.901,42 tys. zł,
 4. akcji i udziałów w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej 250.580,30 tys. zł.
W dniu 31.12.2011 r. Miasto było właścicielem 3.438,48 ha gruntów oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 1,68 ha.
 
Grunty dzieliły się na:
 1. zabudowane – 853,21 ha, w tym we władaniu jednostek i zakładów budżetowych – 110,37 ha;
 2. niezabudowane łącznie z użytkami rolnymi i gruntami leśnymi – 1.905,92 ha;
 3. grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych – 679,35 ha.
Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosił 40,1 %.
 
Wartość brutto środków trwałych zaliczanych według Klasyfikacji Środków Trwałych do grup 1 – 8 na koniec 2011 r. była równa 1.047.673,46 tys. zł,
a ich umorzenie wyniosło 44,49 %, czyli wartość netto tych środków wynosiła 581.525,48 tys. zł. (w tym wartość netto środków z grup 1 - 8 pozostającyh na stanie Urzędu Miasta była równa 407.088,36 tys. zł). 
 
Majątek ten użytkowany był w 37,22 % przez jednostki i zakłady budżetowe, 0,08 % stanowił majątek użytkowany przez PWIK Sp. z o.o., pozostałą częścią gospodarował Urząd Miasta.

Łącznie Miasto posiadało budynki i lokale o wartości brutto 289.469,80 tys. zł oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 685.901,64 tys. zł.
 
Saldo środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2011 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2010 r. zwiększyło się o 15.748,3 tys. zł.
 
W ciągu roku wydatkowano 44.989,22 tys. zł, przy czym największe nakłady zostały poniesione na zadania:
 1. Centrum Edukacji Artystycznej (23.554,73 tys. zł),
 2. Budowa mieszkań socjalno-komunalnych (5.770,07 tys. zł),
 3. Przebudowa ul. Dobrej I etap (3.976,79 tys. zł),
 4. Przebudowa ul. Sybiraków (2.202.57 tys. zł),
 5. Termomodernizacja obiektów oświatowych (1.808,04 tys. zł),
 6. Projekt "Kuchnia transgraniczna" (1.240,29 tys. zł),
 7. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcie (1.014,04 tys. zł).
 
Inwestycje długoterminowe Miasta Gorzowa Wlkp. według stanu na 31.12.2011 r. stanowiły:
 1. udziały i akcje w sześciu spółkach o wartości nominalnej 250.060,30 tys. zł,
 2. wkłady pieniężne w trzech fundacjach w łącznej kwocie 520,00 tys. zł.
W porównaniu z końcem 2010 r. stan inwestycji długoterminowych zmniejszył się o 1.022,5 tys. zł.
 
Dochody Miasta z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły na koniec 2011 r. 19.699,52 tys. zł (w tym sprzedaż gruntów i nieruchomości 11.005,64 tys. zł).

Ogólna wartość majątku trwałego w porównaniu do stanu z końca 2010 r. wzrosła o 2,19 %.

Wartości poszczególnych składników majątku komunalnego (%) :
 1. grunty - 23,26 %
 2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 33,55 %
 3. udziały i akcje - 12,26 %
 4. budynki i lokale - 14,16 %
 5. środki trwałe w budowie - 11,15 %
 6. maszyny i urządzenia - 3,54 %
 7. pozostałe środki trwałe w używaniu - 1,89 %
 8. wartości niematerialne i prawne - 0,19 %

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Urbaniak Magdalena w dniu 2012-03-28 12:38:46
Informację opublikował(a):Kneć Ryszard w dniu 2012-08-14 12:54:24
Ostatnio zmienił(a):Kneć Ryszard w dniu 2012-08-14 13:19:38
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu