jesteś tu strona główna  prezydent  zadania prezydenta Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Prezydent / zadania Prezydenta

zadania Prezydenta

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. (jako organ wykonawczy miasta):

1) reprezentuje miasto i urząd na zewnątrz;
2) kieruje bieżącymi sprawami miasta;
3) przygotowuje projekty uchwał rady miasta;
4) określa sposoby wykonywania uchwał;
5) gospodaruje mieniem komunalnym;
6) wykonuje budżet;
7) zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
8) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;
9) nadaje regulamin organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania urzędu;
10) kieruje urzędem miasta;
11) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, służb , inspekcji i straży;
12) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
13) w przypadkach niecierpiących zwłoki wydaje przepisy porządkowe;
14) składa oświadczenia woli w imieniu miasta w zakresie zarządu mieniem;
15) przygotowuje projekt budżetu miasta,
16) odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową miasta;
17) zaciąga zobowiązania mające pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę miasta;
18) emituje papiery wartościowe, w ramach upoważnień udzielonych przez radę miasta;
19) dokonuje wydatków budżetowych;
20) zgłasza propozycje zmian w budżecie miasta;
21) dysponuje rezerwami budżetu miasta;
22) blokuje środki budżetowe w przypadkach określonych ustawą;
23) ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego;
24) informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych;
25) przedkłada wojewodzie uchwały rady miasta, a Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady miasta i zarządzenia prezydenta miasta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej;
26) koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2009-01-23 14:06:07
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2009-01-23 14:07:09
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2009-01-23 14:07:09
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu