jesteś tu strona główna  jak załatwić sprawę ?  działalność gospodarcza  sprzedaż alkoholu Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Jak załatwić sprawę ? / Działalność Gospodarcza / Sprzedaż alkoholu

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

I. Informacje ogólne.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 - j.t. ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów (Obwieszczenie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. - Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 6, poz. 218 z 20 stycznia 2011 r. - j.t.) udziela się na wniosek przedsiębiorcy.
Ww. uchwałą ustalona została liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 250 punktów, a także liczba punktów sprzedaży tych napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 200 punktów.
Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Prezydent Miasta kieruje się zasadą, iż punkt taki nie powinien być usytuowany w odległości bliższej niż 100 m od obiektów sportowych uwzględniając faktyczną drogę  do wejścia na teren działki.
Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Prezydent Miasta kieruje się zasadą, iż punkt taki nie powinien być usytuowany bliżej niż 30 m od:
a) szkół,
b) kościołów, kaplic, czynnych cmentarzy,
d) miejsc masowych zgromadzeń,
uwzględniając faktyczną drogę do głównego wejścia na teren działki.
Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie obiektu sportowego, z wyjątkiem zezwoleń na sprzedaż piwa, Prezydent Miasta kieruje się zasadą, że sprzedaż taka nie może odbywać się w czasie trwania imprezy sportowej.
Sprzedaż i komsumpcja piwa na terenie obiektu sportowego może odbywać się wyłącznie w punkcie gastronomicznym wyznaczonym przez zarzadcę lub administratora obiektu i dodatkowo oddzielonym ogrodzeniem od miejsca imprezy sportowej.
Sprzedaż piwa może być prowadzona wyłącznie w plastikowych kubkach jednorazowych.
Za niedopuszczanie do wynoszenia przez klientów nieskonsumowanego piwa poza teren punktu gastronomicznego odpowiada przedsiębiorca prowadzący ten punkt.
 
II. Wydawanie zezwoleń.
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu.
4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, Prezydent Miasta wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta.
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas określony - nie krótszy niż 2 lata.
6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas określony - nie krótszy niż 4 lata.
7. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
8. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników - ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
9. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 
III. Prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
- posiadanie zezwolenia,
- wniesienie stosownej opłaty,
- zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, wydanego przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.,
- posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
- wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
- zgłaszanie Prezydentowi Miasta zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
- prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Miasta,
- przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 
IV. Cofnięcia zezwoleń.
Prezydent Miasta cofa zezwolenie w przypadku:
1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.
2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.
4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.
6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
7. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby   odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 
V. Wygaszanie zezwoleń.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:
1. Likwidacji punktu sprzedaży.
2. Upływu terminu ważności zezwolenia.
3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
5. Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowym terminie.
Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, Prezydent Miasta  może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.
Przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
VI. Opłaty za zezwolenia.
1. Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata.
2. Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek Miasta (Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Budżetu i Rachunkowości w Gorzowie Wlkp. GBS Gorzów Wlkp. nr rachunku 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003), przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w  
   wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem  piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku  poprzednim,
-  77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w  wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek Miasta (Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Budżetu i Rachunkowości w Gorzowie Wlkp. GBS Gorzów Wlkp. nr rachunku 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
10.  Zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej.
Uwaga!
Wnioski (druk wniosku do pobrania niżej) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można pobierać w kancelarii ogólnej UM. Wypełniony wniosek wraz z ww. załącznikami składa się w kancelarii. Odbiór zezwolenia następuje najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku w pok. 415, po uiszczeniu opłaty za zezwolenie.
 
VII. Zezwolenia jednorazowe.
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni.
Opłata wnoszona jest na rachunek Miasta Gorzowa Wlkp. podany wyżej przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Urbaniak Magdalena w dniu 2012-04-16 13:59:11
Informację opublikował(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-01-14 14:18:47
Ostatnio zmienił(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-01-14 14:18:47
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu