jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wou Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WOU

Wydział Obsługi Urzędu

Dyrektor: mgr inż. Robert Exner

tel: 7219 500 lub 7355 500
fax: 7219 612 lub 7355 612
e-mail: um@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 420

Zakres działania Wydziału:

 

 1. obsługa interesantów w zakresie kompleksowej informacji urzędowej przez kancelarię i punkt informacyjny urzędu;
 2. wdrożenie, nadzór i administrowanie komputerowym systemem rejestracji i obiegu dokumentów w urzędzie;
 3. koordynowanie działań sali obsługi interesantów;
 4. współdziałanie z Wydziałem Informatyki celem wdrożenia zastosowania podpisu elektronicznego;
 5. prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu;
 6. prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników promulgacyjnych oraz prowadzenie biblioteki urzędu;
 7. druk, powielanie i dystrybucja Monitora Miasta Gorzowa;
 8. wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami powszechnymi, referendum, konsultacjami społecznymi oraz spisem powszechnym;
 9. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkami urzędu, gospodarką lokalami biurowymi, w tym inwestycje, remonty, konserwacja itp.;
 10. prowadzenie powielarni w zakresie składu komputerowego, druku i powielania na potrzeby urzędu;
 11. prowadzenie archiwum zakładowego;
 12. przygotowywanie sal urzędu do odbycia sesji rady posiedzeń komisji rady i innych narad;
 13. załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, zakup mebli i sprzętu biurowego, prowadzenie dokumentacji inwentarzowej, konserwacja sprzętu ruchomego;
 14. prowadzenie magazynu materiałów biurowych;
 15. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Wczasów Pracowniczych w Dziwnowie;
 16. obsługa zadań z zakresu prowadzenia zakładowej działalności socjalnej;
 17. wyposażenie materiałowo-techniczne lokali wyborczych w mieście;
 18. zaopatrywanie urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie;
 19. zapewnienie ochrony obiektów i mienia urzędu;
 20. utrzymywanie czystości, estetyki, zabezpieczenie obiektów urzędu, a także terenu wokół nich;
 21. prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i transportem obcym wykorzystywanym na cele urzędu;
 22. koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniami urzędu;
 23. koordynacja zadań urzędu związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane, dla których zastosowanie mają przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych;
 24. koordynacja działań jednostek organizacyjnych urzędu w zakresie prawidłowości postępowania w sprawach zamówień publicznych, dla których zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 25. kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych o zamówienie publiczne, dla których zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 26. przygotowanie propozycji składów komisji przetargowych;
 27. wykonanie czynności niezbędnych dla dokonania wyboru trybu postępowania o zamówienie publiczne;
 28. zatwierdzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonych przez jednostkę organizacyjną inicjującą udzielenie zamówienia publicznego;
 29. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 30. wykonanie czynności niezbędnych do wszczęcia, prowadzenia oraz zakończenia postępowań o zamówienie publiczne, dla których zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 31. prowadzenie procedury związanej ze wnoszonymi środkami ochrony prawnej;
 32. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem miasta przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 33. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, dla których zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 34. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych, dla których zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 35. udzielanie informacji, wyjaśnień i porad w zakresie zamówień publicznych;
 36. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;
 37. organizowanie szkoleń w zakresie zamówień publicznych;
 38. nadzór nad urzędowym Biuletynem Informacji Publicznej oraz przestrzeganiem zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-25 11:33:13
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-25 11:58:47
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-25 11:58:47
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu