jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wbr Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WBR

Wydział Budżetu i Rachunkowości

Dyrektor: Teresa Krzywulska

 

tel: 095 7355 534
fax: 095 7355 677
e-mail: wbr@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4
pok.: 110

 

Zakres działania Wydziału:

 1. opracowanie projektu budżetu miasta;
 2. realizacja budżetu miasta;
 3. przygotowywanie projektów uchwał rady miasta oraz zarządzeń prezydenta  w sprawie zmian w budżecie;
 4. prowadzenie ewidencji zmian budżetu;
 5. opracowanie planu finansowego budżetu miasta;
 6. opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 7. przygotowanie projektu uchwał rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 8. sporządzenie sprawozdawczości budżetowej  jednostki urzędu;
 9. sporządzenie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu miasta;
 10. sporządzenie bilansów: jednostki, zbiorczych oraz bilansu skonsolidowanego;
 11. sporządzenie sprawozdań zbiorczych jednostek i jednostki urzędu “Rachunek zysków i strat”;
 12. sporządzenie sprawozdań zbiorczych jednostek i jednostki urzędu “Zestawienie zmian w funduszu”;
 13. kontrola sporządzonych jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowychi finansowych oraz w zakresie operacji finansowych jednostki i organu pod względem zgodności z ewidencją księgową i obowiązującym prawem;
 14. naliczanie wynagrodzeń pracowników urzędu oraz rozliczenia ich z Urzędem Skarbowym i ZUS;
 15. prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, w tym jednostki urzędu;
 16. prowadzenie odrębnej rachunkowości budżetowej dotyczącej zadań realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej;
 17. prowadzenie ewidencji pozabilansowej planu w zakresie dochodów i wydatków budżetu miasta;
 18. prowadzenie ewidencji pozabilansowej wydatków strukturalnych;
 19. prowadzenie ewidencji pozabilansowej zaangażowania środków budżetowych;
 20. prowadzenie obsługi kasowej urzędu;
 21. prowadzenie rachunkowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 22. kontrola wtórna dekretacji i zapisów księgowych naniesionych w księgach rachunkowych pod względem zgodności z dokumentami dotyczącymi gospodarki kasowej, obrotu bezgotówkowego;
 23. analiza wykonania budżetu miasta, weryfikacja przedkładanych sprawozdań i dokumentów;
 24. prowadzenie ewidencji syntetycznej i obsługi rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 25. ewidencja syntetyczna majątku urzędu;
 26. obsługa kredytów bankowych i pożyczek oraz papierów wartościowych;
 27. obsługa udzielonych poręczeń i gwarancji;
 28. prowadzenie ewidencji księgowej rozliczenia udzielonych dotacji z budżetu miasta zgodnie z zapisami w tym zakresie wynikającymi z  obowiązującej ustawy o rachunkowości;
 29. lokowanie w innych bankach środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych;
 30. prowadzenie dzienników pracy i serwisu systemów informatycznych obsługujących rachunkowość budżetową oraz dopuszczenie do eksploatacji aktualizacji programów;
 31. opracowanie analiz z zakresu należności i zobowiązań budżetu miasta;
 32. wypłacanie i rozliczanie zaliczek pracowników urzędu;
 33. rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników oraz naliczanie ryczałtów samochodowych;
 34. kontrola wewnętrzna rozliczania inkasa opłaty targowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.;
 35. udział w inwentaryzacji majątku miasta w zakresie przewidzianym dla służb finansowych.

   

   

 

 [<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:32:06
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:57:46
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:57:46
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu