jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wab Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WAB

Wydział Administracji Budowlanej

Dyrektor: Danuta Szrejter

tel: 095 7355 858
fax: 095 7355 859
e-mail: wab@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kombatamtów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 1117

 

Zakres działania Wydziału

 

 1. opiniowanie pod względem plastycznym reklam, szyldów, drobnych elementów architektonicznych;
 2. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę;
 3. udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych;
 4. nakładanie obowiązku na inwestora powołania inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego;
 5. przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora;
 6. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
 7. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
 8. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie wykonywania robót niewymagających pozwolenia na budowę;
 9. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę celem wykonania robót objętych obowiązkiem zgłoszenia;
 10. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
 11. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
 12. przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze realizacji obiektów oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 13. rozstrzyganie w drodze decyzji wejścia na teren sąsiednich nieruchomości, do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych;
 14. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym;
 16. udostępnianie informacji, znajdujących się w posiadaniu wydziału, w trybie ustawy o ochronie środowiska;
 17. prowadzenie postępowań z udziałem społeczeństwa w trybie ustawy o ochronie środowiska;
 18. wydawanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokali;
 19. wydawanie indywidualnych zaświadczeń w sprawach dodatków mieszkaniowych;
 20. uzgadnianie projektów decyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy, o zezwoleniu na lokalizację inwestycji drogowej, o lokalizacji linii kolejowej, o zezwoleniu lokalizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na rozbiórkę, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych  dla obiektów i obszarów zabytkowych podlegających ochronie prawnej;
 21. wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków;
 22. prowadzenie spraw dotyczących zabytków nieruchomych, będących cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni;
 23. realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 24. realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 25. kierowanie odpowiednio do policji, prokuratury lub sądu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących zabytków;
 26. przyjmowanie od właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadomień o: uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, zagrożeniu dla zabytku, zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego, zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku
 27. wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;
 28. egzekucja nałożonych w ramach porozumienia obowiązków na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji -  zabezpieczanie zabytków przez ustanawianie tymczasowego zajęcia;
 29. przygotowywanie wytycznych konserwatorskich dla obiektów lub obszarów, dla których przygotowywane są  plany zagospodarowania przestrzennego;
 30. prowadzenie dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną:
 31. uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych na trenie miasta;
 32. realizacja zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 33. wydawanie zaleceń, konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenie, wykonywania prac konserwatorskich, zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w zabytku;
 34. organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prowadzenie i aktualizacja podstawowej dokumentacji zabytków;
 35. nadzór w zakresie estetyki przestrzeni publicznej, zachowania standardów wizualnego zagospodarowania  miasta;
 36. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach;
 37. opiniowanie spraw związanych z przedsięwzięciami wznoszenia nowych pomników oraz  z utrzymaniem istniejących.

 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-21 14:44:22
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:07:23
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2012-05-24 09:19:02
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu