jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wgn Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WGN

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor: mgr inż. Barbara Napiórkowska

tel: 095 7355 584

fax: 095 7355 624
e-mail: wgn@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 417
 

Zakres działania wydziału

 

 1. reprezentowanie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami;
 2. gospodarowanie nieruchomościami, stanowiącymi własność miasta i Skarbu Państwa, w zakresie:
  a) sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, zamiany, darowizny, nieodpłatnego przekazywania nieruchomości,
  b) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
  c) przekazywania w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym i jednostkom Skarbu Państwa, a także wygaszania tego prawa,
  d) obciążania nieruchomości,
  e) wydzierżawiania i użyczania gruntów z wyłączeniem dróg;
 3. określanie warunków zbycia nieruchomości oraz bonifikat od ustalonych cen;
 4. organizowanie przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych i garaży;
 5. nabywanie nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych do zasobu miasta i Skarbu Państwa oraz na cele publiczne oraz wykonywanie prawa pierwokupu;
 6. aktualizacja bazy danych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste;
 7. wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, żądanie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego;
 8. ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 9. ustalanie opłat adiacenckich;
 10. ustalanie opłat planistycznych;
 11. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 12. prowadzenie spraw dotyczących zadań administracji rządowej oraz gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie:
  a) współpracy z właściwym organem w sprawach dotyczących przekazywania nieruchomości na potrzeby statutowe urzędów centralnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich itp.,
  b) wywłaszczanie nieruchomości,
  c) orzekania o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości,
  d) prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
  e) udzielania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,
  f) ograniczania w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
  g) sporządzania planów wykorzystania zasobu,
  h) sporządzania dla wojewody rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami,
  i) składania wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa;
 13. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 14. prowadzenie spraw dotyczących targowisk w zakresie:
  a) ewidencji,
  b) nadzoru nad działalnością administratora co do prawidłowości wykorzystywania nieruchomości,
  c) organizowanie nowych targowisk i ustalanie nowych administratorów tych targowisk;
 15. prowadzenie spraw wynikających z funkcji nadzorczej miasta nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie technicznym i ekonomicznym z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych, polityki mieszkaniowej i przydziału mieszkań;
 16. prowadzenie spraw związanych z polityką gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi w zasobie miasta, w tym prowadzenie ewidencji wolnych lokali użytkowych;
   

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-21 13:26:53
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:09:45
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:09:45
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu