jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wsr Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WSR

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dyrektor: mgr inż. Dorota Szukalska - Koźlakowska

tel: 095 7355 812
fax: 095 7355 807
e-mail: wsr@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.:

 

Zakres działania Wydziału

 

 1. sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 2. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 3. współdziałanie z administracją rządową, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w zakresie ochrony środowiska;
 4. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska;
 5. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych przyjmowanych wniosków i rejestru wydawanych decyzji administracyjnych;
 6. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 7. przyjmowanie i załatwianie wniosków i skarg dotyczących:
  a) nieprawidłowości w zagospodarowaniu odpadów,
  b) zanieczyszczania powietrza atmosferycznego,
  c) nieprawidłowości gospodarki wodno-ściekowej,
  d) uciążliwości hałasu,
  e) ochrony zieleni;
 8. prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem zagadnień ochrony środowiska;
 9. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 10. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia;
 11. udzielanie pozwoleń:
  a) zintegrowanych,
  b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  c) na wytwarzanie odpadów;
 12. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
 13. wydawanie decyzji zobowiązujących do przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 14. nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia tego oddziaływania lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 15. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 16. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 17. wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 18. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
 19. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 20. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
 21. wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania;
 22. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami, dla których właściwym organem do wydawania decyzji jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowisk;
 23. wydawanie pozwoleń wodno-prawnych między innymi na:
  a) szczególne korzystanie z wód,
  b) wykonywanie urządzeń wodnych,
  c) wprowadzanie ścieków do systemów kanalizacyjnych;
 24. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem form ochrony przyrody;
 25. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
 26. wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz niszczenie zieleni;
 27. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 28. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o lasach i ustawy Prawo łowieckie;
 29. prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną;
 30. prowadzenie spraw związanych z produkcją zwierzęcą;
 31. prowadzenie rejestru zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie przyrody;
 32. współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa;
 33. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb i wydawanie zaświadczeń;
 34. prowadzenie spraw związanych z planem gospodarki odpadami i programem ochrony środowiska;
 35. prowadzenie spraw związanych z programem ochrony powietrza;
 36. przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla przygotowywanych przez wydział dokumentów;
 37. prowadzenie spraw związanych z mapą akustyczną i programem ochrony przed hałasem.
   

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-20 14:48:08
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:10:18
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:10:18
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu