jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wed Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WED

Wydział Edukacji

Dyrektor: mgr Adam Kozłowski

tel: 095 7355 777

fax: 095 7355 782


e-mail: wed@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.:

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. programowanie, organizowanie i nadzorowanie sieci gorzowskich samorządowych placówek oświatowych;
 2. przyjmowanie projektów planów finansowych gorzowskich samorządowych  placówek oświatowych  oraz sporządzanie planów zbiorczych;
 3. opracowanie harmonogramu wydatków i nadzór nad jego realizacją;
 4. przyjmowanie sprawozdań finansowych jednostkowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych gorzowskich samorządowych placówek oświatowych;
 5. systematyczna analiza realizacji budżetów gorzowskich samorządowych placówek oświatowych i sporządzanie zbiorczych informacji;
 6. prowadzenie, koordynacja i nadzór organizacyjno-finansowy nad gorzowskimi samorządowymi placówkami oświatowymi;
 7. ocena i prognozowanie potrzeb miejskich samorządowych placówek oświatowych       w zakresie modernizacji, remontów  i inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją;
 8. inwentaryzacja – rozliczanie udzielonych dotacji;
 9. zatwierdzanie  projektów organizacyjnych miejskich samorządowych  placówek oświatowych;
 10. współpraca przy przejmowaniu i przekazywaniu nadzorowanych obiektów;
 11. organizowanie kursów i szkoleń dla dyrektorów i służb finansowych gorzowskich samorządowych  placówek oświatowych;
 12. inspirowanie i pomoc przy wdrażaniu innowacji w funkcjonowaniu gorzowskich samorządowych placówek oświatowych i metodach zarządzania tymi placówkami;
 13. prowadzenie działań związanych z zakładaniem oraz likwidacją gorzowskich samorządowych placówek oświatowych;
 14. prowadzenie działań związanych z dotowaniem niepublicznych placówek oświatowych;
 15. inspirowanie, koordynacja i nadzorowanie działalności placówek oświatowych w zakresie zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. opiniowanie wniosków o prowadzenie przez placówki oświatowe działalności innowacyjnej i  eksperymentalnej;
 17. prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na stopień  nauczyciela mianowanego i uczestniczenie w postępowaniu na stopień nauczyciela dyplomowanego dyrektorów miejskich samorządowych placówek oświatowych;
 18. realizacja zadania związanego z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
 19. prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z ewidencji niepublicznych placówek oświatowych;
 20. nadawanie niepublicznym placówkom oświatowym uprawnień szkoły publicznej;
 21. współpraca z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.;
 22. współdziałanie ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymi w sprawach funkcjonowania oświaty;
 23. realizacja stypendiów naukowych i artystycznych miasta  dla najzdolniejszych uczniów;
 24. koordynacja działań związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów gorzowskich szkół samorządowych;
 25. realizacja i koordynacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających w Gorzowie Wlkp.;
 26. koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków unijnych oraz dotacji ze źródeł pozabudżetowych funduszy celowych i budżetu państwa;
 27. koordynacja działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych i pozabudżetowych;
 28. współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu;
 29. koordynacja działań związanych z elektronicznym naborem do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych i miejskich przedszkoli;
 30. koordynacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania sQola i SJO Bestia
 31. koordynowanie działań związanych z  wykorzystaniem technologii informacyjnej w zakresie miejskiej oświaty;
 32. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat oraz prowadzenie egzekucji w razie jego niespełniania;
 33. realizacja i koordynacja rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”, „Radosna szkoła”;
 34. realizacja i koordynacja Systemu Informacji Oświatowej;
 35. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w szczególności:
  a) opracowanie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych,
  b) analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli i sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto,
  c) ocena pracy dyrektora miejskiej samorządowej placówki oświatowej,
  d) wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych placówek oświatowych,
  e) organizowanie konkursów na dyrektorów i prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów miejskich samorządowych placówek oświatowych,
  f) organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli oraz ustalenie podziału środków, specjalności  i form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 36. kształtowanie polityki kadrowej i nadzór nad jej realizacją;
 37. organizacja i nadzór nad realizacją dowożenia uczniów niepełnosprawnych;
 38. prowadzenie spraw związanych z realizacją porozumień w zakresie oświaty;
 39. prowadzenie wydziałowego archiwum placówek oświatowych;
 40. koordynacja funkcjonowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą;
 41. prowadzenie spraw w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla gorzowskich szkół wyższych;
 42. koordynacja procesu likwidacji placówek oświatowych;
 43. przygotowywanie uchwał, zarządzeń (przepisów prawa miejscowego) w zakresie oświaty;
 44. realizacja projektów unijnych.

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-29 12:47:41
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:29:31
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:29:31
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu