jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  kos Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / KOS

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor: inż. Jan Figura

tel: 095 7355 683 lub 095 7219 683
fax: 095 7355 683 lub 095 7219 683
e-mail: kos@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Obotrycka 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 7

Zakres działania Wydziału:

 

 1. koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego;
 2. ustalanie procedur reagowania kryzysowego;
 3. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie odpowiedzialności;
 4. opracowywanie i realizacja miejskiego planu obrony cywilnej;
 5. nadzór nad opracowaniem i modernizacją, planów obrony cywilnej, instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie miasta;
 6. organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obronności i obrony cywilnej oraz sprawowanie nadzoru nad ćwiczeniami i szkoleniami prowadzonymi przez instytucje i podmioty gospodarcze miasta;
 7. prowadzenie działalności promującej oraz upowszechnianie humanitarnych idei Obrony Cywilnej;
 8. dokonywanie analiz i ocen bezpieczeństwa miasta;
 9. współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 10. organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności;
 11. organizowanie systemu łączności dla potrzeb prezydenta w sytuacjach kryzysowych;
 12. koordynowanie zadań OC realizowanych przez instytucje i podmioty gospodarcze;
 13. zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych miasta, instytucji i podmiotów gospodarczych w zakresie zapobiegania zagrożeniom;
 14. sprawowanie ogólnego nadzoru nad przygotowaniem do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 15. planowanie, organizacja i przygotowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności;
 16. planowanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej dla ewakuowanej ludności;
 17. określenie zasad i zakresu współpracy przygranicznej w dziedzinie ochrony ludności;
 18. prowadzenie spraw z zakresu obronności związanych z planowaniem obronnym, gotowością obronną, programowaniem mobilizacji gospodarki i ochroną obiektów;
 19. współpraca w realizacji alarmowego systemu uzupełniania sił zbrojnych;
 20. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie obronności;
 21. współdziałanie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 22. współdziałanie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ustalania struktur oraz przygotowania służb dla potrzeb obrony cywilnej;
 23. współdziałanie z Komendą Miejską Policji w zakresie zabezpieczenia rejonów i mienia w czasie powstania nadzwyczajnych zagrożeń;
 24. planowanie i nadzorowanie realizacji szkolenia i ćwiczeń z kadrą kierowniczą urzędu, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz formacji Obrony Cywilnej;
 25. prowadzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 26. współdziałanie w zakresie opiniowania obiektów sportowych podlegających ustawie o amunicji i broni;
 27. powoływanie, organizowanie szkolenia i ćwiczeń dla Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania;
 28. prowadzenie ewidencji oraz przydział sprzętu obrony cywilnej do poszczególnych formacji Obrony Cywilnej i zakładów pracy zgodnie z tabelą należności;
 29. nadzór nad prawidłowym utrzymaniem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej w instytucjach i zakładach pracy miasta;
 30. terminowe przekazywanie sprzętu do legalizacji, przygotowanie propozycji do wybrakowania sprzętu i jego wybrakowanie;
 31. zbieranie propozycji na potrzeby obrony cywilnej z zakładów pracy, odnośnie świadczeń osobistych i rzeczowych;
 32. przygotowanie zestawień zbiorczych do Wydziału Spraw Obywatelskich;
 33. obsługa biurowo-administracyjna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego;
 34. nadzór nad planowaniem i zapewnieniem ochrony ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia;
 35. nadzór nad planowaniem i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury;
 36. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
 37. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
 38. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;
 39. ustalanie wykazu podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;


 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-26 13:10:42
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:32:20
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:32:20
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu