jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wss Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WSS

Wydział Spraw Społecznych

Dyrektor:  Dorota Modrzejewska Karwowska
 

tel: 095 7355 801 
fax: 095 7355 801
e-mail: wss@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 12

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez prezydenta nadzoru nad działalnością statutową żłobków miejskich;
 2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:
  a) realizacja polityki mieszkaniowej miasta we współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej,
  b) analiza i ocena potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości ich zaspakajania,
  c) realizacja wyroków sądowych orzekających eksmisję,
  d) realizacja planu wykwaterowania mieszkańców budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbiórki, o złym stanie technicznym,  przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu lub z uwagi na planowane inwestycje miejskie,
  e) przygotowanie i realizacja list przydziału mieszkań,
  f) zabezpieczanie lokali osobom pozbawionym mieszkań na skutek klęsk żywiołowych,
  g) przeprowadzanie wizji lokalnych lokali zwalnianych przez dotychczasowych najemców przed ich zasiedleniem,
  h) wydawanie skierowań do zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych,
  i) adaptacja strychów i przyłączenia zwalnianych części lokalu,
  j) wydawanie zgody najemcom na okresowe oddanie lokalu lub jego części do bezpłatnego użytkowania osobie trzeciej,
  k) regulowanie stanu prawnego mieszkań po zgonie lub opuszczeniu przez głównego najemcę,
  l) przedłużanie umów najmu lokali socjalnych,
  m) przywracanie tytułu prawnego do lokalu mieszalnego,
  n) zamiana mieszkań z urzędu,
  o) współpraca z Gorzowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie przydziału mieszkań;
 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:
  a) przyjmowanie wniosków oraz ich weryfikacja pod względem merytorycznym i rachunkowym,
  b) wydawanie decyzji w oparciu o obowiązujące przepisy,
  c) sporządzanie miesięcznych raportów i list wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wszelkiej sprawozdawczości w tym zakresie,
  d) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy,
  e) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem należności z tytułu niesłusznie pobranych dodatków.
 4. ochrona i promocja zdrowia:
  a) tworzenie i realizacja programów profilaktyki zdrowotnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pozyskiwanie środków finansowych na ten cel;
  b) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz wydziałami Urzędu Miasta w zakresie realizacji programów ochrony zdrowia,
  c) analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
  d) przygotowywanie zestawień dotyczących analizy stanu zdrowia oraz dostępności do usług medycznych mieszkańców Gorzowa Wlkp.,
  e) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o prawie do świadczeń opieki  zdrowotnej;
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi:
  a) opracowywanie projektów uchwał: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia
  Mieszkańców Gorzowa Wlkp.;
  b) ogłaszanie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych;
  c) aktywizacja i wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych;
  d) kontrola przekazywanych przez miasto dotacji na realizację zadań organizacjom pozarządowym oraz analiza sprawozdań w tym zakresie;
 6. realizacja zadań z zakresu budżetu i finansów:
  a) sporządzanie zbiorczych planów finansowych oraz sprawozdań finansowych z realizacji zadań wydziału oraz jednostek podległych;
  b) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków finansowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp. oraz analiza sprawozdań w tym zakresie;
  c) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków finansowych Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp., analiza sprawozdań oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie;
  d) prowadzenie zadań wynikających z zawartych porozumień oraz umów dotyczących współfinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy oraz analiza sprawozdań w tym zakresie;
  e) prowadzenie spraw dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych;
  f) przygotowywanie dyspozycji przelewów środków finansowych jednostkom podległym oraz organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów;
  g) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i windykacją należności za pobyt osób w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień oraz osób przyjętych do Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia;
 7. prowadzenie spraw związanych z koordynacją prac oraz wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 8. organizowanie i koordynacja prac społecznie użytecznych na terenie miasta oraz  przekazywanie środków finansowych w tym zakresie;
 9. realizacja zadań wynikających z aktów prawnych w zakresie robót publicznych oraz wykonywania kary ograniczenia wolności;
 10. tworzenie oraz realizacja strategii i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych;
 11. współpraca z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej mająca na celu wspólną realizację zadań;

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-29 13:19:07
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:28:14
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:28:14
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu