jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wor Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WOR

Wydział Organizacyjny

Dyrektor: mgr Lidia Matys

tel: 095 7355 549
fax: 095 7355 670
e-mail: um@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 308

Zakres działania Wydziału:

 

 1. upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w urzędzie;
 2. przygotowywanie projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urzędu;
 3. koordynacja przygotowania zbiorczego niezbędnych informacji i sprawozdań dotyczących urzędu;
 4. organizowanie przeglądów kadrowych pracowników urzędu i ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych;
 5. prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu;
 6. prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych przez prezydenta upoważnień i pełnomocnictw;
 7. prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych;
 8. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków;
 9. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 10. wystawianie legitymacji służbowych;
 11. dokonywanie zmian w podręczniku procedur;
 12. aktualizacja i dokonywanie zmian w regulaminie organizacyjnym urzędu;
 13. nadzór i wdrażanie zmian w instrukcji kancelaryjnej i  jednolitym rzeczowym wykazie akt;
 14. załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;
 15. prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz praktyk zawodowych uczniów i studentów w urzędzie;
 16. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom odznaczeń;
 17. prowadzenie spraw reklamacji wojskowej pracowników;
 18. sprawy związane z przygotowaniem informacji o funkcjonowaniu urzędu oraz zadaniach realizowanych przez wydziały;
 19. poświadczanie własnoręczności lub autentyczności podpisu na oświadczeniach i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;
 20. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników urzędu i kierowników jednostek samorządu terytorialnego;
 21. organizacja ochrony informacji niejawnych, współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 22. prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych jako wyodrębnionej komórki organizacyjnej w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 23. roczna i okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
 24. nadzór nad ewidencjonowaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych uzyskiwanych w związku z powadzonym postępowaniem sprawdzającym;
 25. udzielanie doraźnej pomocy w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia;
 26. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwafizycznego;
 27. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 28. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 29. ochrona informacji niejawnych w systemach oraz sieciach teleinformatycznych i opracowywanie, uaktualnienie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
 30. opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone";
 31. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
 32. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, w szczególności szacowanie ryzyka;
 33. opracowanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji prezydenta miasta, planu ochrony informacji w urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 34. zastosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, odpowiedniego do poziomu zagrożeń, w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych;
 35. uniemożliwienie dostępu do dokumentów o wyższej klauzuli tajności przez osoby nieposiadających stosownych uprawnień;
 36. przyjmowanie, wysyłanie, przekazywanie, przechowywanie i archiwizowanie materiałów niejawnych;
 37. stosowanie urządzeń służących ochronie informacji niejawnych, którym przyznano certyfikaty;
 38. opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędzie;
 39. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających;
 40.  prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydanie poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 41. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz ewidencję osób dopuszczonych do ich przetwarzania;
 42.  nadzorowanie zgłaszania zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
 43. badanie naruszeń systemów zabezpieczeń danych osobowych;
 44. przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym;
 45. przygotowanie analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym;
 46. koordynacja spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania do Rejestru Korzyści.
   

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 11:57:55
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 12:42:11
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 12:42:11
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu