jesteś tu strona główna  rada miasta  zadania rady miasta Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Rada Miasta / Zadania Rady Miasta

Zadania Rady Miasta

RADA MIASTA GORZOWA WLKP.

Ustawowo Radzie Miasta przynależy władza stanowiąca i kontrolna. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, w trakcie kolejnych posiedzeń sesji Rada decyduje o ważniejszych sprawach dla życia i funkcjonowania miasta m.in.:

1) uchwala statut miasta,
2) powołuje i odwołuje skarbnika na wniosek prezydenta miasta,
3) uchwala budżet miasta,
4) rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwala programy gospodarcze,
7) ustala zakres działania jednostek pomocniczych, zasady przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasady przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmuje uchwały w sprawach podatków i opłat w granicach określonych odrębnymi ustawami,
9) podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miasta,
f) tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta, h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta w roku budżetowym,
10) określa wysokość sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmuje uchwały w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
12) podejmuje uchwały w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmuje uchwały w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów a także wznoszenia pomników,
14) nadaje honorowe obywatelstwo miasta oraz odznakę za zasługi dla miasta,
15) podejmuje uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16) wnioskuje w sprawie podziału administracyjnego gminy oraz ustalenie jej granic,
17) określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy,
18) wyraża zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy oraz nadaje jej statut,
19) kontroluje poprzez komisję rewizyjną gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze gminy,
20) ustala wynagrodzenia prezydenta miasta,
21) powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy,
22) wyraża zgodę na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, której jest członkiem,
23) ustanawia w formie uchwał akty prawa miejscowego,
24) podejmuje uchwały o utworzeniu związków międzygminnych,
25) podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
26) uchwala programy zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
27) uchwala program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
28) dokonuje oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
29) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miasta.

Podjęcie lub odrzucenie uchwały poprzedza określona ścieżka legislacyjna. Przebiega według cyklu: przygotowanie projektu uchwały – opiniowanie projektu - czytanie w trakcie sesji - dyskusja - wnoszenie poprawek i autopoprawek - głosowanie.

Podjęte uchwały wędrują w trybie nadzoru do Wojewody bądź Regionalnej Izby Obrachunkowej a następnie stają się prawem miejscowym.

Celem usprawnienia pracy Rada powołuje komisje, będące jej organami pomocniczymi. Do zadań komisji należy doradztwo, inicjowanie działań Rady Miasta, opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych przez inne uprawnione podmioty.

Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Prezydenta Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności.

Mieszkańcy jako wyborcy reprezentowani poprzez swych radnych uczestniczą pośrednio w sprawowaniu władzy w mieście. Wybrali swych radnych do pracy w Radzie i pełnienia władzy uchwałodawczej a także "monitorowania" poprzez składanie interpelacji spraw związanych z realizacją uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wykonywania zadań przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta.

Radny ma obowiązek utrzymywać stałą więź z wyborcami poprzez informowanie o aktualnej sytuacji miasta, konsultowanie materiałów i spraw, upowszechnienie uchwał i przedsięwzięć Rady, informowanie o swojej działalności w Radzie, przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców.

Przewodniczącym Rady Miasta Gorzowa Wlkp. jest Jerzy Sobolewski
• organizuje pracę Rady.
• ustala porządek obrad sesji.
• przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
• udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatów.
• deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
• przewodniczy obradom Rady.
• wykonuje inne zadania określone ustawą, Statutem oraz wskazane przez Radę.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Gorzowa Wlkp. są:
Grażyna Wojciechowska, Jan Kaczanowski i Mirosław Rawa.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Szczudło Sandra w dniu 2009-01-26 10:19:18
Informację opublikował(a):Kuncewicz Irena w dniu 2009-02-02 08:48:46
Ostatnio zmienił(a):Kuncewicz Irena w dniu 2012-01-25 10:27:51
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu