jesteś tu strona główna  jak załatwić sprawę ?  organizacyjny  informacja publiczna Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Jak załatwić sprawę ? / Organizacyjny / informacja publiczna

Udostępnienie informacji publicznej

NAZWA SPRAWY:
Udostępnianie informacji publicznej.

OGÓLNY OPIS:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
- nie wymaga uzasadnienia, chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej, wówczas należy wskazać we wniosku zakres w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;
- w dowolniej formie
- w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania (załącznik: WOR-04-01)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:
Kancelaria ogólna Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., parter, w przypadku formy elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (www.epuap.gov.pl)

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydziały Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie właściwości rzeczowej sprawy, której informacja ma dotyczyć.

OPŁATY:
Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom). Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Sposób obliczania opłaty reguluje zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr ZPM 342/W/II/2010 z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. (załącznik WOR-04-02).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

TRYBY ODWOŁAWCZE:
1. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2. Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

UWAGI:
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

PLIKI DO POBRANIA:
WOR-04-01, WOR-04-02

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Exner Robert w dniu 2010-09-17 10:39:22
Informację opublikował(a):Exner Robert w dniu 2010-09-17 11:06:51
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2010-09-17 11:06:51
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu