jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wim Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WIM

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Dyrektor: Agnieszka Kuźba

tel. 095 7355 764
fax: 095 7355 783
e-mail: wim@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.:

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 2. opracowywanie projektów planów finansowania przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg w ramach zadań wydziału;
 3. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań powierzonych wydziałowi;
 4. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. przygotowywanie uchwał ustalających wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla:
  a) prowadzenia robót w pasie drogowym,
  b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  c) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  d) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ppkt. od a) do c);
 9. wydawanie zezwoleń na: zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 10. wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 11. wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia liniowego w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa drogowego;
 12. wyrażanie zgody na usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach w odległości mniejszej niż określona w ustawie o drogach publicznych;
 13. wyrażanie zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu;
 14. uzgadnianie w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego;
 15. przygotowywanie umów dzierżawy lub najmu kanałów technologicznych (zlokalizowanych w pasie drogowym przez zarządcę drogi) zainteresowanym podmiotom, wybranym w drodze przetargu;
 16. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 17. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 18. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
 19. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 20. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 21. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 22. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 23. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 24. objazdy ulic i bieżąca kontrola obiektów mostowych;
 25. urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;
 26. przygotowanie propozycji uchwał dotyczących zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii i pozbawienia jej dotychczasowej kategorii, zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych;
 27. przygotowanie propozycji uchwał opiniujących lub ustalających przebieg dróg publicznych na terenie miasta;
 28. ustalanie obszarów charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych;
 29. wydawanie zezwoleń na „koperty” – zastrzeżone stanowiska postojowe, do korzystania z nich na prawach wyłączności;
 30. wydawanie opinii odnośnie wykorzystania zarezerwowanego pod przyszłą budowę lub przebudowę drogi pasa terenu na cele rolnicze lub gospodarcze o tymczasowym charakterze;
 31. występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub podziału i scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami w przypadku konieczności nabycia gruntów przeznaczonych pod pas drogowy;
 32. przygotowywanie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia gruntów pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;
 33. określanie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych;
 34. wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych i pobieranie opłat;
 35. określanie miejsc włączenia ruchu drogowego spowodowanego zlokalizowaniem zabudowy do istniejącej lub projektowanej drogi;
 36. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem ulic od odpowiedzialności cywilnej za zły stan ich nawierzchni;
 37. prowadzenie obsługi Zespołu do spraw bezpieczeństwa energetycznego miasta;
 38. utrzymywanie czystości terenów zarządzanych przez miasto;
 39. likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci;
 40. prowadzenie spraw w zakresie deratyzacji na terenie miasta;
 41. prowadzenie spraw w zakresie szaletów miejskich;
 42. prowadzenie spraw w zakresie zarządu zielenią miejską;
 43. prowadzenie spraw w zakresie małej architektury m.in. fontann, murów oporowych, schodów itp.;
 44. prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulic;
 45. prowadzenie spraw w zakresie podświetlania obiektów zabytkowych;
 46. dekoracja miasta z okazji świąt;
 47. prowadzenie spraw w zakresie opieki nad miejscami pamięci i pomnikami;
 48. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 49. prowadzenie spraw w zakresie cmentarzy komunalnych;
 50. prowadzenie spraw w zakresie cmentarzy zamkniętych;
 51. prowadzenie spraw w zakresie utrzymania cmentarza wojennego;
 52. prowadzenie ewidencji żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym;
 53. prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych podstawowych będących własnością miasta.;
 54. prowadzenie spraw w zakresie kanalizacji deszczowej;
 55. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem stawów oraz rzek w zakresie określonym w wydanych decyzjach-pozwoleniach wodnoprawnych;
 56. prowadzenie spraw w zakresie studni publicznych i zdrojów ulicznych;
 57. prowadzenie spraw związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną;
 58. prowadzenie spraw związanych z psami ras uznanych za agresywne;
 59. prowadzenie spraw związanych z działalnością miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 60. prowadzenie spraw w zakresie elektronicznej rejestracji psów;
 61. prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną służącą do oświetlenia ulic, placów i dróg;
 62. wydawanie decyzji:
  a) na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
  b) na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
  c) na odebranie czasowo lub na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane
 63. opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów na terenach utrzymywanych przez Wydział oraz robót prowadzonych na tych terenach;
 64. współdziałanie przy wdrażaniu programów pomocowych związanych z rozwojem gospodarki komunalnej.

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-29 14:11:51
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:27:00
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-09-07 08:38:02
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu