jesteś tu strona główna  majątek miasta Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Gospodarowanie majątkiem miasta Gorzowa Wlkp. stan na 31.12.2012 r. ( korekta )

 

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość komunalnego majątku trwałego wynosiła 2.108.401,20 tys. zł.

Składał się on z:
1. gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości 482.014,64 tys. zł,
2. środków trwałych z grup 1 – 8, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości  
    brutto  1.182.184,40 tys. zł,
3. dóbr kultury o łącznej wartości 2.965,73 tys. zł,
4. środków trwałych w budowie o wartości 191.360,63 tys. zł,
5. akcji i udziałów w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej 249.875,80 tys. zł.
W dniu 31.12.2012 r. Miasto było właścicielem 3.423,91 ha gruntów oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 1,15 ha gruntów.
 
Grunty których Miasto było właścicielem dzieliły się na:
1. zabudowane – 856,74 ha, w tym we władaniu jednostek i zakładów budżetowych – 109,47 ha;
2. niezabudowane łącznie z użytkami rolnymi i gruntami leśnymi – 1.895,61 ha;
3. grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych – 671,56 ha.
Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosił 40,0 %.
 
Wartość brutto środków trwałych zaliczanych według Klasyfikacji Środków Trwałych do grup 1 – 8 na koniec 2012 r. była równa 1.137.375,96 tys. zł,
a ich umorzenie wyniosło 44,20 %, czyli wartość netto tych środków wynosiła 634.600,28 tys. zł.
(w tym wartość netto środków z grup 1 - 8 pozostających na stanie Urzędu Miasta była równa 435.212,15 tys. zł)
 
Majątek ten użytkowany był w 35,71 % przez jednostki i zakłady budżetowe, 0,23 % stanowił majątek użytkowany przez PWIK Sp. z o.o., pozostałą częścią gospodarował Urząd Miasta.
Łącznie Miasto posiadało budynki i lokale o wartości brutto 320.894,67 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 741.578,94 tys. zł oraz środki trwałe z grup 3-8  o łącznej wartości 74.902,35 tys. zł.
 
Saldo środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2012 r. w porównaniu ze stanem na koniec 2011 r. zmniejszyło się o 36.540,79 tys. zł.
 
W ciągu roku wydatkowano 16.882,79 tys. zł, przy czym największe nakłady zostały poniesione na zadania:
1. Przebudowa u. Podmiejskiej (7.070,44 tys. zł),
2. Przebudowa ul. Warszawskiej (4.959,14 tys. zł),
3. Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcie (1.318,54 tys. zł),
4. Modernizacja ul. Kasprzaka (541,39 tys. zł),
5. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części Miasta (499,34 tys. zł),
6. Budowa ul. Piłkarskiej (450,36 tys. zł).
 
Inwestycje długoterminowe Miasta Gorzowa Wlkp. według stanu na 31.12.2012 r. stanowiły:
1. udziały i akcje w sześciu spółkach o wartości nominalnej 249.375,80 tys. zł,
2. wkład pieniężny w fundacji w kwocie 500,00 tys. zł.
 
W porównaniu z końcem 2011 r. stan inwestycji długoterminowych zmniejszył się  o 704,5 tys. zł.
 
Dochody Miasta z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły na koniec 2012 r.
16.009,09 tys. zł (w tym sprzedaż gruntów i nieruchomości 8.597,57 tys. zł).
 
Ogólna wartość majątku trwałego w porównaniu do stanu z końca 2011 r. wzrosła o 3,00 %.
 
Udział wartości poszczególnych składników w majątku komunalnym miasta (%):
1. grunty - 22,86 %
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 35,18 %
3. budynki i lokale - 15,22 %
4. udziały i akcje - 11,85 %
5. środki trwałe w budowie - 9,08 %
6. maszyny i urządzenia – 3,55%
7. pozostałe środki trwałe w używaniu - 1,94 %
8. wartości niematerialne i prawne - 0,18 %
9. dobra kultury – 0,14%.

 

Uwaga:

Wartość komunalnego majątku trwałego została pomniejszona o kwotę 10.000 zł (wkład pieniężny) w związku z likwidacją

 FUNDACJI NA RZECZ GORZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Należyta Beata w dniu 2013-05-14 10:30:43
Informację opublikował(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-05-21 16:24:27
Ostatnio zmienił(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-05-21 16:27:13
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu