jesteś tu strona główna  majątek miasta Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Gospodarowanie majątkiem miasta Gorzowa Wlkp. stan na 30.06.2013 r.

Według stanu na dzień 30.06.2013 r.  wartość komunalnego majątku trwałego wyniosła  2.069.554,15 tys. zł.

Składał się on z:
1. gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości  475.630,54 tys. zł,
2. środków trwałych z grup 1-8, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości                        
    brutto  1.154.356,43 tys. zł,
3. dóbr kultury o łącznej wartości 3.099,66 tys.  zł,
4. środków trwałych w budowie o wartości  169.260,72 tys. zł,
5. akcji i udziałów w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej  267.206,80 tys. zł.
 
W dniu 30.06.2013 r. Miasto było właścicielem 3.416,29 ha gruntów oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 0,52 ha. Grunty własne dzielą się na:
a) grunty stanowiące zasób:
    - zabudowane – 859,32 ha, w tym we władaniu jednostek i zakładów budżetowych – 109,41 ha;
    - niezabudowane łącznie z użytkami rolnymi i gruntami leśnymi – 1.893,55 ha;
b)  grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych – 663,42 ha.
 
Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosi  40,0%.

Wartość brutto środków trwałych zaliczanych według Klasyfikacji Środków Trwałych do grup 1-8 na koniec  czerwca 2013 r. była równa 1.111.039,88 tys. zł, a ich umorzenie wyniosło 43,74%, czyli wartość netto tych środków wynosiła 625.039,87 tys. zł (w tym wartość netto środków z grup 1-8 pozostających na stanie Urzędu Miasta była równa 440.910,49 tys. zł).
Majątek ten użytkowany był w 32,35% przez jednostki i zakłady budżetowe, 0,23% stanowił majątek użytkowany przez PWiK Sp. z o.o., pozostałą częścią gospodarował Urząd Miasta.
Łącznie Miasto posiadało budynki i lokale o wartości brutto 317.035,16 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 761.702,22 tys. zł oraz środki trwałe z grup 3-8 o łącznej wartości  32.302,50 tys. zł.
 
Saldo środków trwałych w budowie na dzień 30.06.2013 r. w porównaniu ze stanem na koniec  2012 r. zmniejszyło się o 22.099,90 tys. zł.
W ciągu półrocza wydatkowano  734,31 tys. zł, przy czym największe nakłady zostały poniesione na zadania:
- Zakup nieruchomości  (287,11 tys. zł),
- Budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcie (118,70 tys. zł),
- Przebudowa ul. Kobylogórskiej I etap (53,41 tys. zł),
- Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta (41,60 tys. zł),
- Przebudowa ul. Marcinkowskiego I etap (37,52 tys. zł),
- Centrum Edukacji Artystycznej (29,50 tys. zł),
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Górczyńska-Wyszyńskiego (28,90 tys. zł).
 
Inwestycje długoterminowe Miasta Gorzowa Wlkp. według stanu na 30.06.2013 r. stanowiły:
- udziały i akcje w siedmiu  spółkach o wartości nominalnej  266.706,80 tys. zł;
- wkład pieniężny w fundacji w kwocie  500,00 tys. zł.
W porównaniu z końcem 2012 r. stan inwestycji długoterminowych zwiększył się o 17.331,00 tys. zł z uwagi na powołanie nowej spółki - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
 
Dochody Miasta z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły na koniec  czerwca  2013 r.  8.896,20 tys. zł (w tym sprzedaż gruntów i nieruchomości  2.107,83 tys. zł).
Ogólna wartość majątku trwałego w porównaniu do stanu z końca 2012 r. zmalała o 1,84%,  z uwagi na wniesienie do spółki MZK majątku użytkowanego wcześniej przez zakład budżetowy w wartości netto.
 
Wartości poszczególnych składników majątku komunalnego można przedstawić procentowo:
- grunty – 22,98%
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 36,81%
- budynki i lokale – 15,32%
- udziały i akcje – 12,91%
- środki trwałe w budowie – 8,18%
- maszyny i urządzenia – 1,56%
- pozostałe środki trwałe w używaniu – 1,91%
- wartości niematerialne i prawne – 0,18%
- dobra kultury – 0,15%
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Należyta Beata w dniu 2013-08-29 11:21:41
Informację opublikował(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-08-29 13:50:21
Ostatnio zmienił(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-08-29 13:50:21
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu