jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 14.12..2012 r.
 
WSR-I.6220.35.2012.WG
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku magazynowo-produkcyjnego z wydzieloną częścią socjalno-biurową o powierzchni zabudowy 2349 m2, na działkach o nr ewid. 1935, 311, 312/3, 312/4 obrębu 3 Wawrów, przy ul. Podmiejskiej 15 c w Gorzowie Wlkp.”, którego inwestorem jest firma BIOFAKTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice.
Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 13.12.2012 r., znak WSR-I.6220.35.2012.WG.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34,  tel. 095 7355 810.
Dane o wydanej decyzji znak: WSR-I.6220.35.2012.WG z dnia 13.12.2012 r. znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji o Środowisku, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (archiwum.bip.gorzow.pl).
 

Sprawę prowadził:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-12-17 10:31:43
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-17 10:43:29
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-17 10:43:29
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu