jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Ogłoszenie o dodatkowym konkursie ofert na zadanie w kulturze fizycznej

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

 

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ogłasza:

dodatkowy konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 

I.  Rodzaj i formy realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2009 roku.

 

1. Na realizację zadań w 2009 roku planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 17.000,00 PLN na dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.

2. Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonywane poprzez realizację poniższych przedsięwzięć, na które przeznaczono odpowiednie środki:

1)    17.000,00 PLN na szkolenie dzieci, młodzieży, seniorów uzdolnionych sportowo prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych jako zadanie ciągłe całoroczne, poprzez:

a)    zakup sprzętu sportowego,

b)    koszty pośrednie związane z realizacją zadania w wysokości do 10% wysokości dotacji.

3.                W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania może nastąpić w trybie wspierania lub powierzania wykonania zadania.

4.Kwota dotacji może być mniejsza niż przedstawiona w ofercie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

II. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania.

 

1.    Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy.

2.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

3.    Prezydent Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1.    Zadanie winno być zrealizowane w 2009 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.

2.    W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych specyfiką zadania rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy.

3.    W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, koszty, które poniósł oferent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez Miasto Gorzów Wlkp. z zastrzeżeniem, że refundacja nie obejmuje wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2009 roku.

4.    Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami  w zakresie opisanym w ofercie,

5.    Realizowane zadanie winno obejmować jak największą liczbę mieszkańców Gorzowa Wlkp.

 

IV. Termin składania ofert.

 

1.  W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11, ust. 3 ww. ustawy, których celem działania określonym w statucie jest prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w  sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. nr 264, poz. 2207).

3.  Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

4.  Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym, ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (nie dotyczy podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.),

2)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w opłatach podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

 

Uwaga: Ofertę i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania   w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).

 

5.  Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. w Wydziale Kultury Fizycznej UM, ul. Przemysłowa 60a, pokój 208, osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 24 lipca 2009 roku do godz. 15.00.

6.    Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – archiwum.bip.gorzow.pl lub otrzymać w Wydziale Kultury Fizycznej UM, ul. Przemysłowa 60a, pokój 208, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

7.    Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

8.    Oferty złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

V.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.

2.    Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta.

3.    Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)    wartość merytoryczną projektu – celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

2)    koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3)    wysokość wnioskowanej dotacji od Miasta, porównanie jej z planowanymi  źródłami dofinansowania projektu,

4)    doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Miastem),

5)    możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i  rzeczowych,

6)    wyniki  sportowe.

4.    Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję.

 

VI. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2008 na realizację zadania tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

 

Na realizację zadania tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono w roku budżetowym 2008 łączną kwotę w wysokości 2.420.000,00 PLN

 

VII.  Postanowienia końcowe.

 

1.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane dzięki pomocy  finansowej Miasta Gorzów Wlkp.

2.     Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

1)    wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2)    dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3)    kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i  merytorycznym.

3.    Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta: archiwum.bip.gorzow.pl .

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-06-24 15:14:32
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-06-25 08:32:49
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu