jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Konkurs na "zaproszenie" z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Działając na podstawie art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz uchwały Nr LXXXV/1310/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.


Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 informuje o zamiarze zakupu programów z dziedziny terapii uzależnień

ZAPROSZENIE

Zainteresowane podmioty zaprasza się do składania ofert dotyczących następujących tematów:
- pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna i postrehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych,
- pomoc terapeutyczna skierowana do młodzieży uczącej się, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi,
- tworzenie grup wsparcia sprzyjających reintegracji społecznej.

W związku z ogłoszeniem przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. roku 2011 „Rokiem Dzieci
i Młodzieży” szczególnie wspierane będą działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii skierowane do dzieci i młodzieży.


Kryteria wyboru ofert:

1. Czas realizacji zadania – od marca 2011 r. do 15 listopada 2011 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Rozmiar przedsięwzięcia – objęcie działaniami jak najszerszej grupy odbiorców.
3. Odpowiednia oferta programowa placówki.
4. Kompetencje personelu placówki (zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
5. Propozycje kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań muszą zostać w pełni uzasadnione szczegółową kalkulacją oraz merytorycznie w odniesieniu do działań zamieszczonych w ofercie.
6. Odpowiednie do realizacji zadania warunki lokalowe.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 45 000,00 zł. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
Oferty, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), składać należy w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Teatralna 26, do dnia 09.02.2011 r. (decyduje data wpływu).
Koperta z ofertą powinna być opatrzona następującym opisem: Zakup programu na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii, nazwa zadania: …………………………… Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
Do oferty należy załączyć dokument mówiący o statusie prawnym podmiotu oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok.


Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Tadeusz Jędrzejczak
Gorzów Wlkp., 18.01.2011 r.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-01-19 08:14:55
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-01-19 09:02:04
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu