jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z 2009 r. ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536); w związku z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie uchwały Nr LXXXV/1309/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.


Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza

Otwarty konkurs ofert; dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w 2011 roku.
I. Rodzaj i tytuł realizacji zadania:
Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo -  wychowawczych (Dz. U. 2007 r. Nr 201, poz. 1455).
W związku z ogłoszeniem przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. roku 2011 „Rokiem Dzieci i Młodzieży” zadanie polega na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego funkcjonującej przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godz. dzienne, zapewniającej pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych oraz stałą pracę z rodziną dziecka i środowiskiem lokalnym.
Koszty kwalifikowane:
a) wynagrodzenie kierownika/wychowawcy placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego
(1/2 etatu – do 1 300,00 zł/miesiąc) – wyłącznie osoby z przygotowaniem pedagogicznym;
b) materiały/pomoce dydaktyczne;
c) materiały piśmienniczo – papiernicze i plastyczne;
d) bilety wstępu do obiektów/na imprezy kulturalno - sportowe;
e) drobny sprzęt sportowy (np. piłki, skakanki, paletki);
f) wycieczki (np. transport, ubezpieczenie uczestników);
g) paczki świąteczne;
h) środki czystości i higieniczne.
Oferta może dotyczyć części zlecanego zadania – prowadzenia jednej lub większej liczby placówek.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania:

1. Na realizację wyżej wymienionego zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 77 082,00 zł.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, które nie otrzymały dotacji na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w 2011 roku z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2011 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. Warunki i termin składania ofert

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć:
1/ kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2/ w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3/ zaświadczenie o wpisie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego do Rejestru Wojewody Lubuskiego (zgodnie z art. 84 ust. 1a i 2 ustawy o pomocy społecznej);
4/ w przypadku prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w latach ubiegłych – imienna lista dzieci;
5/ Program pracy placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego na rok 2011, uwzględniający okres wakacyjny;
6/ Regulamin placówki opiekuńczo- wychowawczej wsparcia dziennego;
7/ Program współpracy placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego z rodziną dziecka oraz środowiskiem lokalnym (m.in. Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej; szkołami, organizacjami pozarządowymi).
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
5. Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w 2011 roku” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 08.06.2011 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
6. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej archiwum.bip.gorzow.pl.
7.Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Przy ocenie ofert Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
1/ możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
2/rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;
3/ jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie zostanie zrealizowane;
4/ udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
5/planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6/ dotychczasową realizację zleconych zadań publicznych przez Miasto w powyższym zakresie
(w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7/ posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję.

 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2010 i 2011 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

Nazwa zadaniaRok 2010Rok 2011
w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego330 000,00 zł252 918,00 zł

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1/ zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
2/ dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną.
3/ kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
2. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
oraz opublikowane w Biuletynie informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.


Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.


Tadeusz Jędrzejczak


Gorzów Wlkp., 10.05.2011 r.
 

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-05-12 11:53:17
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-05-13 12:48:32
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu