jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 25.05.2011 r.
WSR.XII.7624-1-6/Ob/11

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji  stacji  paliw  płynnych  na działce 1149/2 w obrębie 6  Słoneczne, przy  Al. Konstytucji 3 – go Maja  w Gorzowie Wlkp.”, realizowanego  przez firmę SHELL POLSKA Sp. z o.o. 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a.     
 
Po przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w związku z postanowieniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11.05.2011 r., znak WSR.XII. 7624-1-6/11, przystąpiono do przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34  (pokój 905), w godzinach urzędowania.
Uwagi i wnioski w sprawie jw. w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od 30 maja 2011 r. do 20 czerwca 2011 r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Kombatantów 34 lub na adres wsr@um.gorzow.pl. Złożone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
    
 
Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-05-30 11:49:23
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-05-30 11:55:44
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu